دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

عموزاده پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)(41)

1 - وای بر شما، امیرمؤمنان راهنمای به سوی خداوند دعوتگر به سوی هدایت و امین پروردگار است.
2 - همه می دانند که او عمو زاده و برادر و مصاحب رسول خدا(صلی الله و علیه و آله و سلم) است
3 - هر خیری که مردم را زینت می دهد در او هست اما آن صفات نیکو که او را زینت داده در دیگران نیست.
4 - وای بر آن دشمن تیره بختی که روز نبرد چون تیغ آبگون در دست داست امیرمؤمنان می درخشد، مبارزه طلبد؛
5 - زیرا چیزی نمی گذارد که امیرمؤمنان با صدای بلند می فرماید: من ابوالحسن بزرگ هستم هماندم جسد آن نگون بخت از اسب، در حال فرو غلتیدن بر زمین است.

11 - : ما کنت أحسب

1 - ما کنت أحسب هذا الأمر منصرفاً - عن هاشم ثم منها عن أبی حسن
2 - ألیس أول من صلی لقبلتهم - و أعرف الناس بالاثار و السنن
3 - و آخر الناس عهداًبالنبی و من - جبریل عون له فی الغسل و الکفن
4 - من فیه ما فیهم لا یمترون به - و لیس فی القوم ما فیه من الحسن
5 - ماذا الذی ردکم عنه فنعلمه - ها ان بیعتکم من أغبن الغبن
(بحر بسیط)

گمان نمی کردم(42)

1- گمان نمی کردم که خلافت از بنی هاشم و به ویژه از امیر مومنان ابوالحسن علی بن ابیطالب دور داشته شود.
2- آیا او اولین فردی که به سوی قبله مسلمین نماز خواند و آگاه ترین مسلمانان به آثار و سنت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) نیست؟
3- آیا او آخرین شخصی نیست که با پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) بود و جبرئیل (علیه السلام) او را در تغسیل و تکفین پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) یاری می داد؟
4- آن چه همه مسلمین (از خوبی و کمالات) دارند او راست و آنچه ابوالحسن دارد، مردم ندارد.
5- چه چیز شما را از روی آوردن به بیعت او بازداشته که ما از آن بی خبریم؟ آگاه باشید که بیعت شما (با ابوبکر) بدترین نوع خسران است.