دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

10 - : ابن عم النبی

1 - ویلکم انه الدلیل علی الل - ه و داعیه للهدی و أمینه
2 - و ابن عم النبی قد علم النا - س جمیعاً و صنوه و خدینه
3 - کل خیر یزینهم هو فیه - و له دونهم خصال یزینه
4 - ثم ویل لمن یبارز فی الرو - ع اذا ضمت الحسام یمینه
5 - ثم نادی: أنا أبو الحسن القر - م ، فلا بد أن یطیح قرینه
(بحر خفیف)

عموزاده پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)(41)

1 - وای بر شما، امیرمؤمنان راهنمای به سوی خداوند دعوتگر به سوی هدایت و امین پروردگار است.
2 - همه می دانند که او عمو زاده و برادر و مصاحب رسول خدا(صلی الله و علیه و آله و سلم) است
3 - هر خیری که مردم را زینت می دهد در او هست اما آن صفات نیکو که او را زینت داده در دیگران نیست.
4 - وای بر آن دشمن تیره بختی که روز نبرد چون تیغ آبگون در دست داست امیرمؤمنان می درخشد، مبارزه طلبد؛
5 - زیرا چیزی نمی گذارد که امیرمؤمنان با صدای بلند می فرماید: من ابوالحسن بزرگ هستم هماندم جسد آن نگون بخت از اسب، در حال فرو غلتیدن بر زمین است.

11 - : ما کنت أحسب

1 - ما کنت أحسب هذا الأمر منصرفاً - عن هاشم ثم منها عن أبی حسن
2 - ألیس أول من صلی لقبلتهم - و أعرف الناس بالاثار و السنن
3 - و آخر الناس عهداًبالنبی و من - جبریل عون له فی الغسل و الکفن
4 - من فیه ما فیهم لا یمترون به - و لیس فی القوم ما فیه من الحسن
5 - ماذا الذی ردکم عنه فنعلمه - ها ان بیعتکم من أغبن الغبن
(بحر بسیط)