دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

ای وصی پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)(40)

1 - بین انصار و دشمنان در بحبوحه جنگ چیزی جز ضربه های مرگبار نیز رد و بدل نمی شود.
2 - و آندم که نیزه ها بشکنند، شمشیرهای درخشنده و سپید ما بر فرق دلیران و کند آوران فرود می آید.
3 - ای امیر مومنان اوس و خزرج را بخوان که تو را پاسخ مثبت می دهند و هیچ یک از ایشان ترسو نیست.
4 - ای وصی پیامبر نبرد، دشمنان را از سر راه برداشت و اینک هودج ها به راه افتاده است.
5 - به جز شام، همه امور برای تو سامان یافت و در شام هم، اطاعت، آشکار شده است.
6 - آنچه ایشان دیدند (از جنگ) آنان را و آنچه ما دیدیم ما را کفایت می کند. ما چنان بودیم و هستیم و آنان چنان.

10 - : ابن عم النبی

1 - ویلکم انه الدلیل علی الل - ه و داعیه للهدی و أمینه
2 - و ابن عم النبی قد علم النا - س جمیعاً و صنوه و خدینه
3 - کل خیر یزینهم هو فیه - و له دونهم خصال یزینه
4 - ثم ویل لمن یبارز فی الرو - ع اذا ضمت الحسام یمینه
5 - ثم نادی: أنا أبو الحسن القر - م ، فلا بد أن یطیح قرینه
(بحر خفیف)

عموزاده پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)(41)

1 - وای بر شما، امیرمؤمنان راهنمای به سوی خداوند دعوتگر به سوی هدایت و امین پروردگار است.
2 - همه می دانند که او عمو زاده و برادر و مصاحب رسول خدا(صلی الله و علیه و آله و سلم) است
3 - هر خیری که مردم را زینت می دهد در او هست اما آن صفات نیکو که او را زینت داده در دیگران نیست.
4 - وای بر آن دشمن تیره بختی که روز نبرد چون تیغ آبگون در دست داست امیرمؤمنان می درخشد، مبارزه طلبد؛
5 - زیرا چیزی نمی گذارد که امیرمؤمنان با صدای بلند می فرماید: من ابوالحسن بزرگ هستم هماندم جسد آن نگون بخت از اسب، در حال فرو غلتیدن بر زمین است.