دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

برای خدا خشمگین نشدند(39)

1 - برای خدا خشمگین نشدند بلکه برای شتر عایشه خشمگین شدند.
2 - چه بسیار از آن جماعت که نابخردانه نعره می کشید: دستت درد نکند.
3 - چه زشت است آنچه با فریاد بر زیان آوردند.
4 - و چه زشت است آنچه از سر جهل و نادانی درباره ما آرزو کردند.
5 - وه که مرگ چقدر بهتر از زندگی همراه با کودنی و کند ذهنی است.
6 - وه که مرگ چقدر سزاوارتر از فرار و شکست است.

9 - : یا وصی النبی

1 - لیس بین الأنصار فی جحمة الحر - ب و بین العداة الاالطعان
2 - و قراع الکماة بالقضب البی - ض اذا ما تحطم المران
3 - فادعها تستجب، فلیس من الخز - رج و الا وس - یا علی - جبان
4 - یا وصی النبی قد أجلت الحر - ب الأعادی، و سارت الأذعان
5 - و استقامت لک الأمور سوی الشا - م و فی الشام یظهر الاذعان
6 - حسبهم ما رأوا، و حسبک منا - هکذا نحن حیث کنا و کانوا
(بحر خفیف)

ای وصی پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)(40)

1 - بین انصار و دشمنان در بحبوحه جنگ چیزی جز ضربه های مرگبار نیز رد و بدل نمی شود.
2 - و آندم که نیزه ها بشکنند، شمشیرهای درخشنده و سپید ما بر فرق دلیران و کند آوران فرود می آید.
3 - ای امیر مومنان اوس و خزرج را بخوان که تو را پاسخ مثبت می دهند و هیچ یک از ایشان ترسو نیست.
4 - ای وصی پیامبر نبرد، دشمنان را از سر راه برداشت و اینک هودج ها به راه افتاده است.
5 - به جز شام، همه امور برای تو سامان یافت و در شام هم، اطاعت، آشکار شده است.
6 - آنچه ایشان دیدند (از جنگ) آنان را و آنچه ما دیدیم ما را کفایت می کند. ما چنان بودیم و هستیم و آنان چنان.