دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

8 - : لم یغضبو الله

لم یغضبوا لله الا للجمل - کم من جهول صاح منهم لا شلل
یا بئس ما قد قال بئس ما ازدجل - و بئس ما أمل فینا اذ جهل
و الموت خیر من مقام فی خمل - و الموت أحری من فرار و فشل
(بحر رجز)

برای خدا خشمگین نشدند(39)

1 - برای خدا خشمگین نشدند بلکه برای شتر عایشه خشمگین شدند.
2 - چه بسیار از آن جماعت که نابخردانه نعره می کشید: دستت درد نکند.
3 - چه زشت است آنچه با فریاد بر زیان آوردند.
4 - و چه زشت است آنچه از سر جهل و نادانی درباره ما آرزو کردند.
5 - وه که مرگ چقدر بهتر از زندگی همراه با کودنی و کند ذهنی است.
6 - وه که مرگ چقدر سزاوارتر از فرار و شکست است.

9 - : یا وصی النبی

1 - لیس بین الأنصار فی جحمة الحر - ب و بین العداة الاالطعان
2 - و قراع الکماة بالقضب البی - ض اذا ما تحطم المران
3 - فادعها تستجب، فلیس من الخز - رج و الا وس - یا علی - جبان
4 - یا وصی النبی قد أجلت الحر - ب الأعادی، و سارت الأذعان
5 - و استقامت لک الأمور سوی الشا - م و فی الشام یظهر الاذعان
6 - حسبهم ما رأوا، و حسبک منا - هکذا نحن حیث کنا و کانوا
(بحر خفیف)