دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

ریسمان ستیزه جویی(38)

1- ای قریشیان، بیایید تا با هم آشتی کنیم زیرا ریسمان ستیزه جویی بسیار طولانی شده است.
2 - بعد از ما، خیری نخواهید یافت پس با ما مدارا کنید و ما نیز پس از فهر بن مالک خیری نخواهیم دید (یعنی خیری نمی بینیم اگر از ریشه و اصالت عربی خویش دست بر داریم؛ زیرا فهربن مالک جد اعلای قریش است که اعراب در بیان نسب به وی افتخار می کنند).
3 - ما با هم و در برابر دشمن مشترک، در روز جنگی سخت که سرها از بدن جدا می گردد، می توانیم بازویی توانمند باشیم.
4 - خاطرات تلخ گذشته را یاد آور نشوید که با یادآوری آنها، شتاب ما سستی می پذیرد.

8 - : لم یغضبو الله

لم یغضبوا لله الا للجمل - کم من جهول صاح منهم لا شلل
یا بئس ما قد قال بئس ما ازدجل - و بئس ما أمل فینا اذ جهل
و الموت خیر من مقام فی خمل - و الموت أحری من فرار و فشل
(بحر رجز)

برای خدا خشمگین نشدند(39)

1 - برای خدا خشمگین نشدند بلکه برای شتر عایشه خشمگین شدند.
2 - چه بسیار از آن جماعت که نابخردانه نعره می کشید: دستت درد نکند.
3 - چه زشت است آنچه با فریاد بر زیان آوردند.
4 - و چه زشت است آنچه از سر جهل و نادانی درباره ما آرزو کردند.
5 - وه که مرگ چقدر بهتر از زندگی همراه با کودنی و کند ذهنی است.
6 - وه که مرگ چقدر سزاوارتر از فرار و شکست است.