دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

ای بهترین رکوع کنندگان(37)

1 - ای أباالحسن، جانم فدای تو باد و خانواده ام و هر پوینده شتابنده یا کندرو راه هدایت نیز.
2 - آیا مدح تو که از زبان دوستدارت جاری شده ضایع می شود؟ هر گز مدح که به خاطر خدا باشد ضایع نمی شود.
3 - یا علی تو آنی که در حال رکوع بخشش کردی؛ جانم فدای تو بادای بهترین رکوع کنندگان. 4 - خداوندا برترین آیه ولایت را در حق تو نازل کرد و آن را در محکمات شرایع بیان فرمود.

7 - : طال حبل التماحک

1- أیال قریش أصلحوا ذات بیننا - و بینکم قد طال حبل التماحک
2 - فلا خیر فیکم بعدنا فارفقوا بنا - و لا خیر فینا بعد فهر بن مالک
3 - کلانا علی الأعداء کف طویلة - اذا کان یوم فیه جب الحوارک
4 - فلا تذکروا ما کان منا و منکم - ففی ذکر ما قد کان مشی التساوک
(بحر طویل)

ریسمان ستیزه جویی(38)

1- ای قریشیان، بیایید تا با هم آشتی کنیم زیرا ریسمان ستیزه جویی بسیار طولانی شده است.
2 - بعد از ما، خیری نخواهید یافت پس با ما مدارا کنید و ما نیز پس از فهر بن مالک خیری نخواهیم دید (یعنی خیری نمی بینیم اگر از ریشه و اصالت عربی خویش دست بر داریم؛ زیرا فهربن مالک جد اعلای قریش است که اعراب در بیان نسب به وی افتخار می کنند).
3 - ما با هم و در برابر دشمن مشترک، در روز جنگی سخت که سرها از بدن جدا می گردد، می توانیم بازویی توانمند باشیم.
4 - خاطرات تلخ گذشته را یاد آور نشوید که با یادآوری آنها، شتاب ما سستی می پذیرد.