دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

6 - : یاخیر راکع

1 - أبا حسن تفدیک نفسی و أسرتی - و کل بطی ء فی الهدی و مسارع
2 - أیذهب مدح من محبک ضائعاً - و ما المدح فی جنب الاله بضائع
3 - فأنت الذی أعطیت اذ کنت راکعاً - علی فدتک النفس یا خیر راکع
4 - فأنزل فیک الله خیر ولایة - و بینها فی محکمات الشرائع
(بحر طویل)

ای بهترین رکوع کنندگان(37)

1 - ای أباالحسن، جانم فدای تو باد و خانواده ام و هر پوینده شتابنده یا کندرو راه هدایت نیز.
2 - آیا مدح تو که از زبان دوستدارت جاری شده ضایع می شود؟ هر گز مدح که به خاطر خدا باشد ضایع نمی شود.
3 - یا علی تو آنی که در حال رکوع بخشش کردی؛ جانم فدای تو بادای بهترین رکوع کنندگان. 4 - خداوندا برترین آیه ولایت را در حق تو نازل کرد و آن را در محکمات شرایع بیان فرمود.

7 - : طال حبل التماحک

1- أیال قریش أصلحوا ذات بیننا - و بینکم قد طال حبل التماحک
2 - فلا خیر فیکم بعدنا فارفقوا بنا - و لا خیر فینا بعد فهر بن مالک
3 - کلانا علی الأعداء کف طویلة - اذا کان یوم فیه جب الحوارک
4 - فلا تذکروا ما کان منا و منکم - ففی ذکر ما قد کان مشی التساوک
(بحر طویل)