دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

5 - : لک المنی

1 - رأوا نعمة لله - لیست علیهم - - علیک و فضلاً بارعاً لاتنازعه
2 - من الدین و الدنیا جمیعاً لک المنی - و فوق المنی أخلاقه و طبائعه
3 - فعضوا من الغیظ الطویل أکفهم - علیک و من لم یرض فالله خادعه
(بحر طویل)

آرزوها(36)

1 - دشمنانت نعمتی از خداوند را ویژه تو دیدند که خودشان لیاقت آن را نداشتند (خلافت) و نیز فضایلی بی مانند و بلامنازع که خاص توست.
2 - برترین آرزوهایی که در این و دنیا به ذهن انسانها خطور کند در کف تو و اختیار توست و برتر از آن آرزوها، اخلاق و طبیعت بهشتی تو می باشد.
3 - دشمنانت از خشم و کینه دیرین و طولانی نسبت به تو، انگشتان دستهایشان را به دندان گزیدند و هر که به امامت و خلافت تو راضی نباشد، خداوند با وی مکر خواهد کرد.

6 - : یاخیر راکع

1 - أبا حسن تفدیک نفسی و أسرتی - و کل بطی ء فی الهدی و مسارع
2 - أیذهب مدح من محبک ضائعاً - و ما المدح فی جنب الاله بضائع
3 - فأنت الذی أعطیت اذ کنت راکعاً - علی فدتک النفس یا خیر راکع
4 - فأنزل فیک الله خیر ولایة - و بینها فی محکمات الشرائع
(بحر طویل)