دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

4 - : خلی عن علی

1 - أعائش خلی عن علی و عیبه - بما لیس فیه انما أنت والده
2 - وصی رسول الله من دون أهله - و أنت علی ماکان من ذاک شاهده
3 - و حسبک منه بعض ما تعلمینه - و یکفیک لو لم تعلمی غیر واحده
4 - اذا قیل ماذا عبت منه رمیته - بخذل ابن عفان و ما تلک آبده
5 - ولیس سماء الله قاطرة دماً - لذاک و ما الارض الفضاء بمائده
(بحر طویل)

علی (علیه السلام) را رهاکن(35)

1 - ای عایشه، علی (علیه السلام) را رهاکن و تهمت عیبی که در او نیست بر او مبند؛ مثلاً تو مادر او محسوب می شوی.
2 - او وصی رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) از میان همه اهل بیت آن حضرت است و تو خود بر این مطلب شاهد و گواهی.
3 - پاره ای از فضایل او - که از آنها آگاهی - تراکفایت می کند (که دست از دشمنی او برادری) و حتی اگر به جز یک فضیلت از او نمی دانستی بازهم تراکافی بود.
4 - اگر بگویند چه عیبی در علی (علیه السلام) دیدی؟ تهمت می زنی که عثمان را خوار کرد اما این سخن از تو شگفت آور نیست.
5 - بدان که آسمان برای قتل عثمان خون گریه نکرد و زمین وسیع زیر و رو نشد.

5 - : لک المنی

1 - رأوا نعمة لله - لیست علیهم - - علیک و فضلاً بارعاً لاتنازعه
2 - من الدین و الدنیا جمیعاً لک المنی - و فوق المنی أخلاقه و طبائعه
3 - فعضوا من الغیظ الطویل أکفهم - علیک و من لم یرض فالله خادعه
(بحر طویل)