دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

شعر خزیمة بن ثابت

1 - : من عصاه ناکث

قد مر یومان و هذا الثالث - هذا الذی یبحث فیه البحاث
هذا الذی یلهث فیه اللاهث - یوم عبوس و العبوس کارث
کم ذا یرجی أن یعیش الماکت - و الناس موروث و فیهم وارث
هذا علی من عصاه ناکث
(بحر رجز)

هر که با او مخالفت کند بیعت شکن است(32)

1 - دو روز سپری شده و این سومین روز (جنگ بی امان صفین) است.
2 - این روزی است که در آن جنگجویان (چون گاوان نر وحشی و خشمگین که با پا زمین را می خراشند) می خروشند.
3 - این روزی نفس گیر است که سلحشوران خسته و تشنه در آن از نفس می افتند.
4 - این روزی عبوس و ترشروی است که عبوسی آن، اندوه شدید می آورد.
5 - آنکس که زنده ماند، مگر چقدر آرزومند و دلبسته زندگی است؟
6 - حال آن که عاقبت همه مرگ است و مردم یا ارث گذارنده اند یا ارث برنده.
7 - این امیر مومنان علی (علیه السلام) است. هر کس با او مخالفت کند
بیعت شکن است.