فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد دوم)

آیت الله محمد هادی معرفت

5. مع الله فی السماء

نوشته دکتر احمد زکی نویسنده معاصر مصری. این کتاب، دقیق ترین کتاب در زمینه کیهان شناسی و رابطه آن با خداشناسی است. نویسنده در آن، مسائل عمیق کیهانی را مطرح کرده به گونه ای که عظمت خالق نموده شود، بخوبی سخن گفته است و گمان می کنم در این راه، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. از او بهره فراوان برده ام.

6. الله والکون

نوشته دکتر محمد جمال الدین الفندی مصری. این رساله در یک مقدمه و چهار بخش تنظیم شده است؛ بخش اول دارای چهار باب است که در آن، از ارزش و تاریخ علوم در جهان اسلام سخن گفته است. در بخش دوم که شانزده باب دارد، به تفصیل از پدیده های کیهانی بحث کرده است. در بخش سوم از انسان سخن گفته و در بخش چهارم (بخش پایانی) نظریات قرآن را در خصوص مسائل طبیعت و حیات مطرح ساخته است. این کتاب، نوشته با ارزشی است و در سال 1976 م به چاپ رسیده است.

7. العلم یدعو للایمان

نوشته استاد کریسی موریسون، ترجمه استاد محمود صالح فلکی و با مقدمه دکتر احمد زکی در زمینه سازش علم و دین است. بویژه مترجم در مقدمه گسترده ای که بر آن نگاشته، این مطلب را بخوبی روشن کرده است. در مجموع، کتاب با ارزشی است. چاپ اول آن در سال 1954 م با همکاری موسسه فرانکلین در قاهره و نیویورک انجام گرفته است.