فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد دوم)

آیت الله محمد هادی معرفت

2. المصفی،

تلخیص أصفی؛ این تفسیر نیز به دست مولف انجام گرفته و شاید کوتاه ترین و فشرده ترین تفسیر باشد.

3. النهر الماد

که تلخیص تفسیر کبیر البحر المحیط ابو حیان غرناطی است و به دست خودش انجام گرفته است.

4. الوجیز،

تألیف سید عبدالله شبر، بهترین تفسیر کوتاه و جامع و حاوی نکات و دقایق قرآنی است که توسط خود سید و از تفسیر کبیر وی اقتباس و تلخیص گردیده است.