فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد دوم)

آیت الله محمد هادی معرفت

8. مسالک الأفهام الی آیات الاحکام جواد کاظمی

وی شمس الدین ابو عبدالله محمد الجواد بن سعد بن الجواد کاظمی از علمای مشهور قرن یازدهم است. این کتاب نیز بر اساس ابواب فقه ترتیب یافته و شامل چهار جزء است که در دو مجلد به چاپ رسیده و از مفصل ترین کتب تفسیر فقهی است که بر طبق روش و مسلک علمای امامیه تألیف شده و از مطمئن ترین این آثار است.

9. قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالأثر

این کتاب تألیف احمد بن اسماعیل بن عبدالنبی جزایری (متوفای 1151) است و از بهترین کتب آیات الاحکام و مفیدترین و جامع ترین آنها در فروع احکام به شمار می آید و به گونه ای شیوا به چاپ رسیده است.

تفاسیر جامع

به طور کلی، سه نوع تفسیر پدید آمد: 1 - تفسیر نقلی (یا تفسیر مأثور) 2 - تفسیر فقهی (آیات الاحکام) 3 - تفسیر اجتهادی جامع که در بردارنده جوانب مختلف تفسیر قرآن می باشد.
تفسیر اجتهادی جامع (نوع سوم) از قدیمی ترین انواع تفسیر، پس از تفسیر نقلی است و به جوانب مختلف تفسیر از نظر لغت، ادب، فقه و کلام، متناسب با علوم متداول همان عصر پرداخته است. البته بر بعضی تفاسیر این دسته، با توجه به تخصص و تبحری که صاحب آن در ادب و فقه و کلام دارد، صبغه تخصصی غالب است، ولی نه چندان که این تفاسیر را از زمره تفاسیر اجتهادی جامع خارج سازد.
اکنون مهمترین تفاسیر این دسته را که در طول تاریخ اسلام موقعیت والایی در محافل علمی پیدا کردند نام می بریم و به ارزیابی آنها و شناخت جایگاهشان در عالم تفسیر می پردازیم.