فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد دوم)

آیت الله محمد هادی معرفت

7. زبدة البیان فی احکام القرآن مقدس اردبیلی

فقیه و محقق مشهور، احمد بن محمد اردبیلی (متوفای 993)؛ در فقه و کلام سرآمد زمان خود بود و منزلتی عظیم و شأنی والا داشت و کتاب مجمع الفائده را در شرح کتاب الارشاد نوشت.
این کتاب نیز طبق ابواب فقه ترتیب یافته و همچون کتب فقهی محض از بحث درباره مسائل و احکام عملی فراتر نمی رود. البته بیشتر کتب مربوط به آیات الاحکام که توسط فقهای امامیه تألیف شده از محدوده احکام فراتر نمی رود.
این کتاب از حسن ترتیب و شیوایی بیان و قوت استدلال والایی برخوردار است.

8. مسالک الأفهام الی آیات الاحکام جواد کاظمی

وی شمس الدین ابو عبدالله محمد الجواد بن سعد بن الجواد کاظمی از علمای مشهور قرن یازدهم است. این کتاب نیز بر اساس ابواب فقه ترتیب یافته و شامل چهار جزء است که در دو مجلد به چاپ رسیده و از مفصل ترین کتب تفسیر فقهی است که بر طبق روش و مسلک علمای امامیه تألیف شده و از مطمئن ترین این آثار است.

9. قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالأثر

این کتاب تألیف احمد بن اسماعیل بن عبدالنبی جزایری (متوفای 1151) است و از بهترین کتب آیات الاحکام و مفیدترین و جامع ترین آنها در فروع احکام به شمار می آید و به گونه ای شیوا به چاپ رسیده است.