آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

نمازهای مستحبی

چنانچه پیش از این گذشت، نمازهای مستحبی بسیار است و در این نوشته نمی گنجد، ولی از آنجا که عاشقان خدا، هرگز نمی توانند تنها به واجبات اکتفا کنند، بلکه مایلند در اوقات فراغت، به مستحبات بپردازد، به بیان برخی از آنها می پردازیم.
ناگفته نماند که به نمازهای مستحبی نافله(15) نیز می گویند.

نافله های روزانه

نافله نماز صبح: دو رکعت، که پیش از نماز صبح خوانده می شود.
نافله نماز ظهر: هشت رکعت (چهار نماز دو رکعتی) پیش از نماز ظهر.
نافله نماز عصر: هشت رکعت، پیش از نماز عصر.
نافله نماز مغرب: چهار رکعت، بعد از نماز مغرب.
نافله نماز عشاء: دو رکعت، که بعد از نماز عشاء، در حالت نشسته خوانده می شود.

نماز شب

نماز شب یازده رکعت است که از نیمه شب تا اذان صبح خوانده می شود و ثواب بسیار دارد، بدین ترتیب:
هشت رکعت (چهار نماز دو رکعتی) - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نماز شفع.
یک رکعت - به نیت نماز وتر.