آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

نماز آیات

وقتی خورشید یا ماه بگیرد یا زلزله ای رخ دهد، بر خدا پرستان است که به خدای خود پناه آورده و دو رکعت نماز، که نماز آیات نام دارد، بجا آورند، برگزاری چنین نمازی کنایه از این است که اینگونه حوادث نشانه هایی از قدرت الهی و نظم و حساب دقیق عالم طبیعی است.
خواندن این نماز، انسان را از خرافات و خیال های بیهوده بازداشته و متوجه آفریدگار هستی می نماید و همچنین سبب فرو نشستن ترس و دلهره و آرامش دلهاست.

چگونگی نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و قبل از هر رکوع حمد و سوره خوانده می شود و یا سوره ای را پنج قسمت کرده و قسمت اول را قبل از رکوع اول، بعد از حمد می خوانیم و به رکوع می رویم، سپس از رکوع بر خاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را می خوانیم و به رکوع می رویم، پس از رکوع قسمت سوم آن را می خوانیم و باز به رکوع می رویم سپس می ایستیم و همچنین تا رکوع پنجم و سپس به سجده می رویم و رکعت دوم را هم به همین ترتیب بجا می آوریم.
اکنون به عنوان نمونه، نماز آیات را به شکل کوتاه آن با تقسیم سوره اخلاص بیان می کنیم:
با گفتن الله اکبر نماز را شروع می کنیم.
بعد از تکبیر سوره حمد را می خوانیم و پس از حمد بسم الله الرحمن الرحیم را می گوییم.
سپس به رکوع می رویم (در تمام رکوع ها باید ذکر رکوع گفته شود).
از رکوع سر بر می داریم و بدون آنکه سوره حمد را بخوانیم می گوییم: قل هو الله احد.
بعد به رکوع دوم می رویم.
پس از رکوع دوم می خوانیم: الله الصمد.
باز به رکوع می رویم.
پس از رکوع سوم می خوانیم: لم یلد ولم یولد.
باز به رکوع رفته، پس از رکوع چهارم می خوانیم: ولم یکن له کفوا احد سپس رکوع پنجم را بجا آورده، سر از رکوع بر داشته و به سجده می رویم.
پس از سجده دوم، یک رکعت دیگر، مانند رکعت اول بجا می آوریم و با تشهد و سلام، نماز را تمام می کنیم.

قنوت نماز آیات

در نماز آیات هم خواندن قنوت مستحب است و جایگاه آن، در رکعت دوم، قبل از رکوع پنجم، بعد از تمام شدن سوره است.
: ص. 106 - 105