آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

در این مکانها نماز تمام است

1 - در وطن.
2 - در جایی که می داند و یا بنا دارد ده روز بماند.
3 - در جایی که سی روز با تردید مانده است؛ یعنی معلوم نبوده، می ماند یا می رود و تا سی روز به همین حالت مانده و جائی هم نرفته است که در این صورت به بعد از سی روز باید نماز را تمام بخواند.
وطن جایی است که انسان برای زندگی همیشگی خود اختیار کرده است. خواه در آنجا به دنیا آمده باشد و وطن پدر و مادرش باشد و یا خودش آنجا را برای زندگی اختیار کرده است.
: ص . 101

نماز آیات

وقتی خورشید یا ماه بگیرد یا زلزله ای رخ دهد، بر خدا پرستان است که به خدای خود پناه آورده و دو رکعت نماز، که نماز آیات نام دارد، بجا آورند، برگزاری چنین نمازی کنایه از این است که اینگونه حوادث نشانه هایی از قدرت الهی و نظم و حساب دقیق عالم طبیعی است.
خواندن این نماز، انسان را از خرافات و خیال های بیهوده بازداشته و متوجه آفریدگار هستی می نماید و همچنین سبب فرو نشستن ترس و دلهره و آرامش دلهاست.

چگونگی نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و قبل از هر رکوع حمد و سوره خوانده می شود و یا سوره ای را پنج قسمت کرده و قسمت اول را قبل از رکوع اول، بعد از حمد می خوانیم و به رکوع می رویم، سپس از رکوع بر خاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را می خوانیم و به رکوع می رویم، پس از رکوع قسمت سوم آن را می خوانیم و باز به رکوع می رویم سپس می ایستیم و همچنین تا رکوع پنجم و سپس به سجده می رویم و رکعت دوم را هم به همین ترتیب بجا می آوریم.
اکنون به عنوان نمونه، نماز آیات را به شکل کوتاه آن با تقسیم سوره اخلاص بیان می کنیم:
با گفتن الله اکبر نماز را شروع می کنیم.
بعد از تکبیر سوره حمد را می خوانیم و پس از حمد بسم الله الرحمن الرحیم را می گوییم.
سپس به رکوع می رویم (در تمام رکوع ها باید ذکر رکوع گفته شود).
از رکوع سر بر می داریم و بدون آنکه سوره حمد را بخوانیم می گوییم: قل هو الله احد.
بعد به رکوع دوم می رویم.
پس از رکوع دوم می خوانیم: الله الصمد.
باز به رکوع می رویم.
پس از رکوع سوم می خوانیم: لم یلد ولم یولد.
باز به رکوع رفته، پس از رکوع چهارم می خوانیم: ولم یکن له کفوا احد سپس رکوع پنجم را بجا آورده، سر از رکوع بر داشته و به سجده می رویم.
پس از سجده دوم، یک رکعت دیگر، مانند رکعت اول بجا می آوریم و با تشهد و سلام، نماز را تمام می کنیم.