آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

چگونه وضو بگیریم

برای وضو گرفتن ابتدا باید صورت را بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد، و هنگام وضو باید دستها از آرنج تا نوک انگشتان شسته شود.
: ص 25 - 24.
شستن دستها قبل از وضو که مستحب است.
1. با قصد انجام وضو و برای اطاعت دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم. ابتدا صورت را از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده است، تا چانه می شوییم.
: ص 26.
2. سپس دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان از بالا به پایین می شوییم.
: ص 27.
3. بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.
: ص 28.
4. پس از شستن صورت و دستها، با رطوبتی که بر دست مانده است، جلو سر را مسح می کنیم؛ یعنی دست را بر سر گذاشته و کمی به طرف پایین می کشیم.
: ص 29.
5. پس از مسح سر، ابتدا پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.
: ص 30.
6. و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم که با این عمل، وضو تمام می شود.
: ص 31.

احکام وضو

1 - وضو باید برای انجام فرمان خداوند باشد و چنانچه به انگیزه دیگر؛ مانند خنک شدن و نشان دادن به دیگران وضو بگیرد، صحیح نیست.
2 - در مسح سر، لازم نیست دست بر پوست سر گشیده شود، بلکه بر موی جلوی هم صحیح است ولی اگر موی سر زیاد بلند باشد، باید بیخ مو - جایی که مو روئیده - یا پوست سر را مسح کند.
3 - برای مسح پا، کشیدن یک انگشت دست بر یک انگشت پا کافی است، ولی بهتر است تمام کف دست بر تمام روی پا کشیده شود.
4 - وضو باید به همان ترتیبی که بیان شد، انجام شود و چنانچه طور دیگر وضو بگیرد؛ مثلا دست چپ را پیش از دست راست بشوید، صحیح نیست.
5 - وضو گیرنده نباید بین کارهای وضو، زیاد فاصله بیندازد و یا وضو گرفتن را زیاد طول بدهد.
6 - آب وضو باید پاک باشد.
7 - اعضای وضو؛ یعنی صورت و دستها و سر و پاها باید پاک باشد.
8 - وضو گرفتن برای قرائت قرآن، خواندن دعا و زیارت مستحب است.
9 - دست زدن به نوشته قرآن و اسم خدا و پیامبر و امامان، بدون وضو حرام است.
: ص 33.

وضوی جبیره ای

1 - چیزی که بر زخم می بندند و دوایی که بر آن می زنند جبیره نام دارد.
2 - اگر دست یا صورتمان زخم است و آب برای آن ضرر دارد، باید پارچه پاکی و یا چیز دیگری؛ مثلا چسب، بر آن گذاشته و هنگام شستن سایر جاها بر آن قسمت هم دست تر بکشیم.
3 - اگر روی زخم بسته باشد و نمی شود آن را باز کرد، باید هنگام وضو دست تر بر آن بکشیم و اگر پارچه یا چیزی که بر زخم است، نجس باشد، باید پارچه پاکی رویش گذاشته و دست تر بر آن بکشیم.
: ص 35 - 34.
4 - اگر سر یا پا (محل مسح) زخم باشد، و نتوان روی آن مسح کرد؛ چنانچه جایی از محل مسح باقی است باید همان قسمت را مسح کنیم؛ مثلا دو انگشت پا زخم و سایر انگشتان سالم است، باید بر قسمت سالم دست بکشیم و وضو صحیح است ولی اگر جای مسح باقی نیست؛ مثلا تمام پا، باند پیچی شده است، باید روی همان را مسح کنیم.(5)
5 - اگر به جهتی دیگر (غیر از زخم) آب برای اعضای وضو ضرر داشته باشد، باید به همان دستوری که گفته شد، وضوی جبیره ای بگیریم.
6 - در وضوی جبیره ای نیز، صورت و دستها باید از بالا به پایین شسته شود. پس اگر قسمت بالای دست یا صورت را جبیره پوشانده، ابتدا باید دست بر آن بکشیم و در ادامه، پایین را بشوییم.
7 - اگر انسان بتواند وضوی جبیره ای بگیرد، باید به وظیفه خود عمل کند و تیمم تنها کافی نیست.
: ص 37.