آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

آمادگی برای نماز: وضو

برای عبادت خداوند مهربان و بجا آوردن نماز، خود را پاکیزه کرده و وضو می گیریم؛ یعنی به دستوری که گفته می شود دست و صورت خود را می شوییم و با چهره ای شاداب، آماده نماز می شویم. امام رضا (ع) فرمود: آنکه به عبادت خدای بزرگ می ایستد، باید خود را از آلودگی ها پاک کند، از سستی و بیحالی دور باشد، و با وضو، خود را برای سخن گفتن با خدای توانا پاک و آماده سازد.
وضو، سبب پاکیزگی بدن و صفای روان آدمی است. در برخی موارد هم باید غسل کنیم، یعنی تمام بدن را بشوییم و هر گاه نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم باید به جای آن، عمل دیگری به نام تیممانجام دهیم که در این قسمت با چگونگی این اعمال آشنا می شویم.

چگونه وضو بگیریم

برای وضو گرفتن ابتدا باید صورت را بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد، و هنگام وضو باید دستها از آرنج تا نوک انگشتان شسته شود.
: ص 25 - 24.
شستن دستها قبل از وضو که مستحب است.
1. با قصد انجام وضو و برای اطاعت دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم. ابتدا صورت را از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده است، تا چانه می شوییم.
: ص 26.
2. سپس دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان از بالا به پایین می شوییم.
: ص 27.
3. بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.
: ص 28.
4. پس از شستن صورت و دستها، با رطوبتی که بر دست مانده است، جلو سر را مسح می کنیم؛ یعنی دست را بر سر گذاشته و کمی به طرف پایین می کشیم.
: ص 29.
5. پس از مسح سر، ابتدا پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.
: ص 30.
6. و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم که با این عمل، وضو تمام می شود.
: ص 31.

احکام وضو

1 - وضو باید برای انجام فرمان خداوند باشد و چنانچه به انگیزه دیگر؛ مانند خنک شدن و نشان دادن به دیگران وضو بگیرد، صحیح نیست.
2 - در مسح سر، لازم نیست دست بر پوست سر گشیده شود، بلکه بر موی جلوی هم صحیح است ولی اگر موی سر زیاد بلند باشد، باید بیخ مو - جایی که مو روئیده - یا پوست سر را مسح کند.
3 - برای مسح پا، کشیدن یک انگشت دست بر یک انگشت پا کافی است، ولی بهتر است تمام کف دست بر تمام روی پا کشیده شود.
4 - وضو باید به همان ترتیبی که بیان شد، انجام شود و چنانچه طور دیگر وضو بگیرد؛ مثلا دست چپ را پیش از دست راست بشوید، صحیح نیست.
5 - وضو گیرنده نباید بین کارهای وضو، زیاد فاصله بیندازد و یا وضو گرفتن را زیاد طول بدهد.
6 - آب وضو باید پاک باشد.
7 - اعضای وضو؛ یعنی صورت و دستها و سر و پاها باید پاک باشد.
8 - وضو گرفتن برای قرائت قرآن، خواندن دعا و زیارت مستحب است.
9 - دست زدن به نوشته قرآن و اسم خدا و پیامبر و امامان، بدون وضو حرام است.
: ص 33.