آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

چرا نماز بخوانیم؟

می دانیم که جهان هستی را آفریدگاری است دانا و توانا، و تمام موجودات را به بهترین گونه آفریده و هر یک را از نعمتهای مورد نیاز آن برخوردار کرده است.
در بین همه موجودات، انسان را از نعمت خرد بهره مند ساخته، و به او قوه انتخاب و اختیار عطا کرده که می تواند به کمک آن راه نیک و بد را تشخیص دهد، و از زشتی ها بپرهیزد و خوبی ها را عمل کند و سعادت زندگی دنیا و پس از مرگ خود را تامین نماید.
و همگی می دانیم که هرگز نمی توانیم بطور کامل از عهده شکر و سپاس نعمتهای فراوان او برآییم، ولی، آیا هرگز اندیشیده ایم که چگونه می توانیم شکر این همه نعمت را بجای آوریم، و آیا تاکنون به این فکر بوده ایم که چگونه می توانیم، خدای بزرگ را سپاس گوییم و وظیفه انسانی خود را به انجام رسانیم، و فرمانش را اطاعت کنیم؟
نماز، توجه به نعمت های بیکران الهی و قدرت بی پایان اوست.
نماز، نزدیکترین شیوه ارتباط با خالق یکتا و جلوه ای از بندگی انسان در پیشگاه خداوند است.
نماز، عالیترین ذکر خدا، موجب آرامش و اطمینان قلبها، مایه صفای باطن و روشنی روح و روان است.
نماز حالت راز گویی نیاز طلبی انسان راه یافته است.
نماز، بسیج همگانی انسانهای وارسته در هر صبح و شام و در هر جماعت و جمعه است.
نماز، همچون نهر آبی است که انسان، روزی پنج مرتبه خود را در آن شستشو می دهد.
نماز، کارخانه انسان سازی و نمازگزار ثمره آن است.
نماز مقبول، انسان و جامعه را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد.
نماز، در بین واجبات، اهمیت بسیار دارد و نمازگزار نزد خداوند، دارای مقامی بس والاست.

چگونه نماز بخوانیم؟

حالا که دانستیم، چرا باید نماز بخوانیم، با چگونگی آن نیز آشنا می شویم. برای آشنایی با چگونگی نماز، لازم است اقسام آن را بدانیم.

اقسام نماز

نماز، بر دو قسم است: واجب و مستحب.
دسته اول، نمازهایی است که انجام آنها لازم است و ترک آنها عذاب دارد.
دسته دوم، نمازهایی است که خواندن آنها، نیکوست و پاداش دارد، ولی ترک آنها عذاب ندارد.
نمازهای مستحب، بسیار زیاد است و بیان تک تک آن، در این نوشته نمی گنجد بنابراین از بیان اسامی آنها صرف نظر می شود و تنها در پایان به برخی از آنها اشاره ای خواهیم داشت.
نمازهای واجب هم دو دسته است: الف - نمازهای همیشگی و هر روزه؛ ب - نمازهای مقطعی که در زمانهای خاصی واجب می شود و همیشگی نیست.
جهت آشنایی با نام نمازهای واجب به این نمودار توجه کنید.
: ص 14.