فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

غیرت، حیا

وقتی می توانند به هدفشان برسند که حیا را از زنها ببرند و آنها را مشغول شهوترانی کنند و مردانگی مردها را هم از بین ببرند. یعنی مرد می بیند که نامحرم به دخترش نگاه شهوت آمیز می کند و چیزی برایش نباشد. ببنید زنش، دخترش با جوراب بدن نما بیرون می رود جوراب بدن نما برای زنش بخرد. می بیند که زنش رو نمی گیرد، زینتش برای شوهرش نیست برای دیگران است بی تفاوت باشد. فاتحه این جامعه را باید خواند. شما خیال می کنید رضاخان قلدر و پادشاه ترکیه چرا در یک زمان قد علم کردند؟ برای این که بتوانند زنها را بی حجاب کنند. اولش هم رضا قلدر این وضع نکبت بار را نمی خواست. لذا این نانجیب مستمسک هم داشت. در هر جلسه ای که می نشست می گفت من نمی خواستم این اوضاع برای زنها جلو آید. خود زنها چنین خواستند. من می خواستم سر زنها چادر نباشد. من یک بچه خیلی کوچکی بودم شاید چهار یا پنج ساله بودم که در همه شهرها من جمله در اصفهان این رضاخان چه می کرد! این پیرمردهای محل التماس می کردند؛ آنها می گفتند کارتان نداریم می خواهیم چادر نداشته باشید. تا می توانید حجاب داشته باشید. اما چادر نداشته باشید. رضاشاه می خواست چادر سر زنها نباشد ولو هر چیز دیگر باشد. زیرا انگلیسیها می دانستند اگر زن چادر نداشته باشد به کجا می رسد و رساندند به آن جا که دیدید. رساندند به آن جا که دیگر زن لخت به خیابان می آمد و افتخار هم می کرد.
در یک مجله ای در زمان طاغوت می خواندم یکی از این خانمهای بتمام معنی فاسد که ستاره سینما بود با شوهرش می رفت. عکاسها آمدند از او عکس بگیرند پیراهن او نظیر پیراهن خواب بود و عمداً بند پیراهن خود را باز کرد. عکاسها اطراف او را گرفتند برای این که بدنش را افراد نامحرم نبینند! تا کم کم مجبور شد بند پیراهنش را بست. رو کرد به شوهرش گفت: این عکاسها عجب نجابت احمقانه ای دارند! یعنی می خواهم لخت در جامعه مرا ببینند. این گونه هم عکسم را بردارند. اما این عکاسها اطرافم را گرفتند تا مجبور شدم بند پیراهن را بستم!
رضاشاه و پادشاه ترکیه به امر انگلیسیها ایران و ترکیه را این گونه می خواستند در آورند. تمامی استثمارگران، فرعون یا انگلیسیها، هامان یا امریکا، شوروی یا یک نکبت دیگری همه و همه کارشان این است که نسل آینده را به فساد بکشند.
آنچه را اسلام و فطرت انسانی می گوید بر انجام آن مواظبت کنید. خیلی مواظب باشید. اینها می خواهند همه را به فساد بکشند. لذا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم که در قرآن آمده باید این گونه معنی کنیم که بعضی از محققین معنی کرده اند. یعنی یکی از کارهای فرعون این بود که نسل آینده را از بین ببرد لذا روح مردانگی را در پسرها می کشت زنها را بی حیا بار می آورد. یعنی دختر بچه ها را بی حیا بار می آورد تا وقتی که این پسرها بزرگ شوند این زنها بزرگ شوند در زنها حیا نباشد در مردها مردانگی نباشد. معلوم است که می توانند مسلط بر آن ملت بشوند. لذا اگر پافشاری دارند تعجب نکنید. نسل سالم است که می تواند تمدن بیاورد.نسل سالم است که می تواند دلسوز اجتماعش باشد. نسل سالم است که می تواند آبادانی بیاورد. بلکه از نظر اختراع، از نظر علم بالا برود. باندازه ای که دیگران حسرتش را بخورند. و الا اگر نسل ناسالم شد دیگر همان است که حزب صهیونیسم می خواهد. حزب صهیونیسم برنامه اش همین است. می گوید: من باید مسلط بر دنیا بشوم ولو دو ثلث جهان را بکشم. برنامه ریزی که می کند این است که مکتب دورکهیم بیاورد؛ خود دورکهیم صهیونیست است؛ مکتب مارکس بیاورد؛ کمونیسم جنسی بیاورد؛ آن هم یهودی است! مکتب فروید بیاورد؛ آن هم یهودی است. مکتب نیچه بیاورد؛ این هم یهودی است. مکتبهای غربی را وقتی صاحبانش را می بینیم معلوم می شود از حزب صهیونیسم هستند؛ همه اینها یهودیند. نسل آینده را می خواهد خراب کند. در مقابل، اسلام می گوید: آقا! اگر آقائی می خواهی مواظب بچه هایت باش؛ بتوانی یک پسر صالحی، یک دختر باحیائی تحویل جامعه بدهی. اگر توانستی این کار را بکنی ثوابش از مسجد ساختن از مکه رفتن از هر عبادتی بالاتر است. مسلم بالاتر است. یک کسی بتواند خیلی کار خیر بکند اما از آن طرف نتواند دو تا بچه تحویل جامعه بدهد یا بتواند دو تا بچه تحویل جامعه بدهد اما نتواند آن کارهای خیر را بکند کدام افضل تر است؟ از نظر اسلام آن که بتواند بچه صالح تحویل جامعه بدهد. لذا به خانمها باید تبریک بگویم این خانمهائی که در خانه می نشینند و بچه تربیت می کنند و می توانند دو یا سه بچه صالح تحویل جامعه بدهند. اینها علاوه بر این که هر روز در خط مقدم جبهه هستند همان خانه هم برایشان مکتب است. و باندازه ای ثواب دارند که گویا جهان را زنده کرده اند. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً لذا یک تقاضائی که از شما زن و مرد دارم این است که مواظب باشید چه کسی را تحویل جامعه می دهید.

تحویل نسل صالح

اسلام می گوید: آقا! مواظب باش در وقت مباشرت العیاذ بالله به فکر دیگری نباشی. یعنی اگر زنی، مردی در حال مباشرت به فکر نامحرم باشد، مثل این که یک مردی در حال مباشرت به فکر یک زن دیگری باشد، یا العیاذ بالله یک زنی در حال مباشرت با شوهرش به فکر یک مرد نامحرمی باشد، روایات فراوانی داریم که اگر این بچه فاسد شد ملامت نکن مگر خود را؛ اگر این بچه اهل زنا شد ملامت نکن مگر خود را. اسلام تا آن جا برای اصلاح فرزندان حساب می کند که می فرماید: مواظب باش اگر بچه ده روزه در گهواره بیدار است همبستر نشوید؛ در اطاق دیگر باشید؛ مگر این که بچه خواب باشد. مواظب باشید نفس های شما را نامحرم نشنود؛ حرفهای شما را نامحرم نشنود. مواظب باش روی تو را نامحرم نبیند. مواظب باش بدن تو را نامحرم نبیند. مواظب باش چشم چران نباشی. همه اینها بر نسل آینده اثر دارد. آن آدمی که چشم چران است، آن کاسبی که با زن نامحرم می گوید و می خندد این نمی تواند نسل سالم تحویل جامعه بدهد. مواظب باش که اسلام برایت زنگ خطر زده است. آن خانمی که باک ندارد نامحرم او را ببیند اسلام زنگ خطر به او زده است باید مواظب باشیم که چه می کنیم.
اسلام از آن روزی که بچه متولد می شود، می فرماید: در گوش راستش الله اکبر بگو در گوش چپش الله اکبر بگو. یک اذان و اقامه در گوش راست و چپش بگو. اگر می خواهی شیعه باشد با تربت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) کامش را بردار. اول تربت امام حسین(علیه السلام) بعد شیر مادر، و مواظب غذائی که به او می دهی، شیری که به او می دهی باش. شیر مادر برای سلامتی بچه و استعداد او اهمیت دارد. بالاخره شیر حلال، غذای حلال برای سلامت و رشد بچه اهمیت دارد. مواظب باشیم اگر خدای ناکرده رکاکت زبان شما زبان بچه های شما را رکیک بکند، پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روی منبر می فرمود: این رکاکت زبان بچه، گناه بچه وقتی بزرگ شد در نامه عمل پدر و مادر هم نوشته می شود. اما در نامه عمل خود او نوشته می شود زیرا فحش داده است. اما در نامه عمل مادرش ولو این که مرده باشد در نامه اعمال پدرش ولو این که مرده باشد نوشته می شود برای این است که فرمودند:
من سن سنة سیئة(77)
آن کسی که یک نسل ناسالمی تحویل جامعه بدهد در خبر است که باید عذاب دنیا را که این بچه گناه کرده است همواره بچشد.
یک خانمی می گفت: اگر من یک نزاعی با شوهرم پیدا کنم بچه هایم را به منزل پدر و مادرم می برم تا وقتی که نزاع رفع شد با هم رفیق شدیم بچه ها را به منزل می آورم.چقدر این کار عالی است.
خانم! آقا! اگر می خواهی غیبت کنی، اگر می خواهی رکاکت زبان به خرج دهی، اگر می خواهی اختلاف با زنت داشته باشی، فریاد بزنی این بچه را در گهواره و بر روی برفها بگذار رکاکت زبانت را که تمام کردی بچه را بیاور. زیرا اگر جسم او بمیرد بهتر از این است که روح او بمیرد و شما زن و مرد باید واقعاً به فکر نسل آینده باشید.
یک زنگ خطری بزنم و آن این که مادرهای ما که چادر داشتند، چاقچور داشتند، روبنده داشتند وقتی می خواستند با نامحرمی صحبت کنند ریگ در دهانشان می گذاشتند با صوتشان جاذبه نداشته باشد پدرهای ما سرو کار با قرآن داشتند صبح قرآن می خواندند، شب قرآن می خواندند سر و کار با محراب و منبر داشتند، ما این هستیم. حال بچه های ما چه خواهند شد؟
چادر و چاقچوریها این زنها را تحویل جامعه دادند که متأسفانه با کمال جرأت بچه بزرگش را بی چادر بیرون می آورد و اگر نمی ترسید خودش هم بی چادر می آمد بیرون. با کمال بی حیائی صورت باز می آید می نشیند لب ایوان حضرت معصومه(سلام الله علیها).
یک خانمی به من گفت خواب حضرت معصومه را دیدم. فرمود: قبلاً از غریبه ها می نالیدم حالا وای بر خودیها.
چه خواب خوبی! وای بر خودیها! این بچه ای که در دامن چنین مادر بار می آید، این بچه ای که در خانه ای است که در آن ترانه و مناظر شهوت انگیز، غیبت، تهمت، اختلاف، شایعه، کتک و کتک کاری است چه خواهد شد؟ مواظب نسل آینده باشید. حداقل مواظب خودتان باشید. خدای ناکرده اگر در روز قیامت بگویند آدم کش! بگوئی من آن قدر بی عرضه بودم که چنین کاری از من ساخته نبود. آدم کش چیست؟ بگویند تو اهل یک جهان را کشتی. زیرا مواظب فرزندت نبودی؛ نسل سالم تحویل جامعه ندادی.

جلسه دهم