فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

فصل اول

ازدواج از نظر زیست شناسان

بحث امسال ما درباره اخلاق در خانه است. در این باره مقدمه ای را به عرض شما رساندم اگرچه فشرده و ناقص بود. بحث امروز راجع به فصل اول بحث ماست و آن مربوط به اهمیت ازدواج از نظر علمای زیست شناسی است.
غددی که مربوط به غریزه جنسی است وقتی در خون ترشح کند یک دگرگونی عجیبی در جسم و روح جوانها پیدا می شود. چه دختر باشند چه پسر. این دگرگونی باندازه ای واضح است که حتی در صورت جوان تأثیر می گذارد. و اسلام این حالتی را که برای جوان پیدا می شود به آن بلوغ می گوید. بلوغ از نظر اسلام یعنی وقتی که آن غدد مربوط به غریزه جنسی در خون ترشح کند، و بعبارت دیگر وقتی که یک دگرگونی عجیبی در جسم و روح جوان پیدا شود، اسلام می گوید بالغ شده است. آن غددی که مربوط به غریزه جنسی است وقتی در خون ترشح کند، خواه ناخواه یک تمایلی در جوان، چه پسر و یا دختر پیدا می شود که تمایل جنسی نام دارد. و بعبارت دیگر همان وقت غریزه جنسی که آتش زیر خاکستر بوده هویدا می شود، عرض اندام می کند، شکوفا می شود. و باید همان وقتی که این تمایل در جوان پیدا شد جواب او را بگوید. دیروز در این باره صحبت کردم و فهمیدیم که اگر جواب تمایلات را ندهیم چه مصیبتهائی پیدا می شود و این تمایل جنسی نظیر تمایل به آب و نان نیست.غریزه جنسی غریزه حب به مال، ریاست و امثال اینها نیست. اگر حرف فروید درست باشد همه غرایز از آن سرچشمه می گیرد. حرف فروید درست نیست اما همین اندازه باید بدانیم که تمایل جنسی نظیر تمایل به آب و نان نیست. عشقها، ذوقها، شعرها همه و همه از این غریزه سرچشمه می گیرد. شما بطور مسلم نشنیده اید کسی برای نان شعر گفته باشد کسی برای آب شعر گفته باشد، کسی عاشق آب شده باشد، عاشق نان شده باشد. اما عشق مربوط به غریزه جنسی فراوان است. عشق یک انسان به انسان دیگر بطور یقین از غریزه جنسی سرچشمه می گیرد.
در اینجا یک نکته ای به جوانهای پسر و دختر بگویم و آن این که اگر محبت افراطی به یکدیگر پیدا کردید یعنی دو جوان محبت افراطی به یکدیگر پیدا کردند، دو تا دختر محبت افراطی به یکدیگر پیدا کردند، مواظب باشند صحنه خطرناکی برای آنها پیش آمده است حتماً باید جلو این محبت افراطی را گرفت هرچه بگوید رفیقم است، هرچه بگوید امتیاز دارد، هرچه بگوید از غریزه جنسی سرچشمه نمی گیرد دروغ است. محبت یک انسان، یک در میلیون هم پیدا نمی شود که از غریزه جنسی سرچشمه نگیرد مخصوصاً در جوانها. معمولا اگر انسانی به انسان دیگر محبت افراطی پیدا کرد این عشق است و این عشق از غریزه جنسی سرچشمه می گیرد. عشق پاک مربوط به خداست. بله ممکن است کسی عشق پیدا کند به امام حسین(علیه السلام) کربلایش ممکن است کسی عشق پیدا کند به حضرت ولی عصر(علیه السلام) و ظهورش. اما اگر مربوط به خدا و افرادی که فضیلت آنها از خدا سرچشمه می گیرد نباشد بفهمد وضع خطرناکی برای او پیش آمده است. مرادم این است که شعر گفتن برای معشوقش و عاشق دیگران شدن از غریزه جنسی سرچشمه می گیرد. اما یک کسی عاشق آب شود، عاشق نان شود، برای آب شعر بگوید، برای نان شعر بگوید چنین نیست. هرچند گرسنه باشد اما ذوقش گل کند برای نان شعر بگوید، هرچند تشنگی او ذوق او را تحریک کند برای آب شعر بگوید این چنین نیست. از این جا پی ببرید که غریزه جنسی ولو حرف فروید درست نباشد - که درست نیست - اما یک حساب خاصی دارد. همه و همه، جوان، پدر و مادر جوان و جامعه باید برای آن یک حساب جداگانه ای باز کنند چنانچه اسلام یک حساب جداگانه ای باز کرده است.

ازدواج از دیدگاه قرآن

آیه شریفه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مماآتیه الله مربوط به یک زندگی ضروری برای انسانهاست که همان آیه مربوط به همسر هم می باشد. برای این که زن برای مرد و مرد برای زن، یک امر ضروری است، یک امر طبیعی است. همان طوری که یک انسان نان می خواهد، آب می خواهد و یک امر طبیعی است اگر خود نمی تواند تهیه کند دیگران باید تهیه کنند.همان طوری که غریزه جنسی یک حساب جداگانه ای از غرائز دیگر دارد قرآن هم یک حساب جداگانه ای برای این غریزه باز کرده است: قرآن می فرماید:
وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم(22)
می فرماید: اجتماع! ازدواج بده. این صیغه جمع مربوط به اجتماع است. اول پدر و مادر و اگر پدر و مادر نمی توانند دولت اسلامی و اگر دولت اسلامی نمی تواند برای این کار مؤسسه و نهادی داشته باشد همه اجتماع موظفند. قرآن می فرماید: و انکحوا الایامی جامعه اسلامی! باید پسر عزب را زن بدهید، عزبها را باید زن بدهید، شوهر بدهید. و بعد می فرماید: به فکر آینده اش هم نباش خدا تأمین می کند. اگر راستی توکل داشته باشی، اگر راستی پشتوانه ای مثل خدا داشته باشی، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله اگر توکلت خوب باشد، فعالیتت خوب باشد، به دستور اسلام عمل کنی غم فقر را هم نخور؛ غم خرج و مخارج آن را هم نخور.
این آیه حساب جداگانه ای برای غریزه جنسی باز کرده است. آن آیه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله هم یک حساب عمومی برای همه غرائز باز کرده است که اجتماع باید خلاء فقر فردی و اجتماعی را پر کند. احتیاجهای یکدیگر را باید برآورند و این آیه ذکر خاص بعد از عام است. می فرماید در خصوص ازدواج همه باید مهیا باشند برای این که جوانها را همسر بدهند. پسرها و دخترهای عزب را همسر بدهند.