فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

عبادت زهراء (علیهاالسلام)

بحث به جایی کشیده شد که نمی خواستم ولی امیدوارم که بهتر باشد از آنچه می خواستم. زهرای مرضیه(علیها السلام) جوان است معمولاً جوان خواب لازم دارد و خواب او بیشتر از انسان پیر است. زهراء خسته است زیرا در روز کار می کند. پیغمبر اکرم وارد خانه او شدند دیدند بچه در دامنش می باشد و دست مبارک به آسیاست از بس آسیا کرده در کنار آسیا خوابش برده است. زهرای خود را بیدار کرد. گفت: عزیزم! بچش، بچش تلخی دنیا را برای شیرینی آخرت. زهرا(علیها السلام) خسته است، بچه دار، خانه دار، شوهردار. اول که همکار نداشت خیلی برایش سخت بود. وقتی هم که همکار پیدا کرد فضه خادمه آمد، پیغمبر اکرم سفارش کرد زهرا جان! این هم یک انسان مثل تو می باشد باید کارهای خانه را قسمت کنی یک روز کارهای خانه برای تو و یک روز برای فضه. زهرا(علیها السلام) کار می کند. خسته است. خانه داری کار مشکلی است. بچه داری کار مشکلی است. شوهرداری که ان شاء الله بحث آینده ماست کار مشکلی است. زهرا(علیها السلام) همه این کارها را بطور کامل دارد اما در دل شب، وقت نمازش دیگر خواب چیست؟ خستگی چیست؟ باندازه ای روی پا ایستاده که پاهایش ورم کرده است. راجع به دو نفر نقل کرده اند که اینها از بس روی پا ایستادند و ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتند پاهایشان ورم کرد: یکی شخص پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و یکی هم حضرت زهرا(علیها السلام) می باشد. در دل شب بلند می شود خدا خدا می گوید دعا می کند آن هم برای دیگران. حضرت امام حسن(علیه السلام) می فرماید: از شب تا به صبح روی پا ایستاد و نماز بجای آورد و هرچه دعا کرد گفت: خدا! همسایه ها، خدا! مسلمانها، خدا! دیگران. می گوید بعد به مادرم گفتم: خوب بود به ما هم دعا بکنی، گفت: نه عزیزم دیگران بر ما مقدمند الجار ثم الدار(10).

جلسه دوم

مقدمه