فهرست کتاب


آسانترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس (خلاصه ای از کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی)

خواجه نصیر الدین طوسی‏ باز نویس:سید محمد رضا غیاثی کرمانی

فصل چهارم: معرفت

خدای تعالی درباره معرفت می فرماید:
شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیر الحکیم(133)
معرفت در لغت فارسی به معنای شناخت است. و در این جا منظور از معرفت ، بالاترین مرتبه خداشناسی است، چرا که خداشناسی مراتب فراوان دارد، و مراتب معرفت مانند شعله آتش است که برخی فقط نام آن را شنیده اند که موجودی سوزاننده است؛ هر چه به آن برسد می سوزد و اثر آن در هر چه در آن افتد ظاهر می شود و هر چه که از آن بردارند کم نمی شود و هر چه که از آن جدا گردد بر خلاف طبع آن خواهد بود. این موجود آتش نامیده می شود.
در شناخت خداوند نیز برخی به همین اندازه اند که نام آنها را مقلدان می گویند مثل کسانی که سخن بزرگان را در باب معرفت پذیرفته اند ولی دلیلی بر آن ندارند.
برخی که به شناخت بالاتری رسیده اند دودی از آتش به آنها رسیده است و می دانند که این دود از چیزی برخاسته است پس حکم می کنند که دود اثر آن آتش است. در معرفت الهی نز برخی به همین اندازه اند که اینها را اهل نظر می گویند که به برهان قاطع می دانند که صانعی هست و دارای آثاری می باشد و آثار قدرت او را دلیل وجود او می دانند.
از این دسته بالاتر کسانی هستند که به واسطه مجاورت با آتش اثری از حرارت آن احساس می کنند و از آن نیز بهره می برند، و در شناخت خداوند نیز برخی به این مرتبه رسیده اند که مؤمنان به غیب نامیده می شوند و خدای را از پشت پرده می شناسند.
و بالاتر از این گروه کسانی هستند که از آتش منافع فراوانی از قبیل پخت و پز و امثال آن برده اند، و در خداشناسی هم گروهی لذت معرفت را دریافته و به آن سرور مبتهج هستند.
تا اینجا مراتب اهل دانش از خداشناسان را گفتیم ولی بالاتر از اینها کسانی هستند که خود آتش را مشاهده می کنند و به واسطه نور آن آتش موجودات دیگر را نیز مشاهده می کنند. در خداشناسی نیز گروهی را اهل بینش و هم چنین عارفان می گویند و اینها هستند که معرفت حقیقی دارند. و کسانی که در مراتب بالاتر از این قرار گرفته اند اهل یقین می باشند که مقام بالاتری از عارفان دارند - درباره یقین و اهل یقین بعدا مطالبی را مطرح خواهیم کرد انشاء الله -.
برخی از اهل یقین از باب معاینه معرفت دارند که اینها را اهل حضور می نامند که دارای أنس و انبساط می باشند و اما نهایت مراتب معرفت آنجایی است که دیگر عارف از میان برخیزد مانند کسی که در آتش سوخته و از بین رفته باشد.

فصل پنجم: یقین

خدای تعالی در مورد یقین می فرماید:
و بالاخره هم یوقنون(134)
در حدیث آمده است که:
من اعطی الیقین و من اوتی حظه منه لا یبال بما انتقص من صلوته و صومه(135)
یقیندر نزد نزد عرف به معنای اعتقاد جزمی مطابق با واقع و ثابتی است که زوال آن ممکن نیست؛ و یقین در حقیقت ترکیبی است از علم به معلوم و محال بودن خلاف آن.

مراتب یقین و مثال آن

یقین دارای مراتبی است که در قرآن کریم به علم الیقین و حق الیقین تعبیر شده است چنانکه در یک جا می فرماید:
لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لم لترونها عین الیقین(136)
و در جای دیگر می فرماید:
و تصلیة جحیم ان هذا لهو الحق الیقین(137)
و همان طور که آتش برای معرفت به طور مثال ذکر گردید در باب یقین نیز همین مثال وجود دارد.
یعنی هر چه به توسط نور آتش مشاهده شود مانند علم الیقین است، دیدن خود جرم آتش که بر اشیاء قابل رؤیت نور می افکند به منزله عین الیقیناست، و تأثیر آتش در هر چه که در آن بیفتند و هویت آن را از بین ببرد و فقط آتش بماند و نه هیچ چیز دیگر به منزله حق الیقین است؛ و جهنم گر چه خود عذاب است ولی چون افتادن در آن موجب سوختن و نابود شدن است دیدن آن از دور و نزدیک و ورود در آن برای این سه مرحله یقین مثال زده شده است. و الله اعلم به حقایق الامور