فهرست کتاب


آسانترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس (خلاصه ای از کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی)

خواجه نصیر الدین طوسی‏ باز نویس:سید محمد رضا غیاثی کرمانی

فصل ششم: تقوا

خدای تعالی در مورد تقوا می فرماید:
ان اکرمکم عند الله اتقکم(88)
تقوا به معنای پرهیز از گناهان به واسطه ترس از خشم و دوری از درگاه خداوند است. همانطور که بیمار خواهان معالجه، بایستی از مصرف آنچه که به حال او مضر و مقتضی افزایش بیماری است اجتناب کند تا معالجه گشته و درمان او نتیجه بخش باشد انسانهای طالب کمال نیز بایستی از آنچه که منافات با کمال دارد و یا مانع حصول کمال و یا بازدارنده سالک از مسیر کمال است اجتناب نمایند تا آنچه که مقتضی وصول یا مؤثر در سیر و سلوک است سودمند واقع گردد.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب(89)

عناصر تشکیل دهنده تقوا

تقوا در حقیقت مرکب از سه چیز است.
1- خوف.
2- پرهیز از معصیت.
3- طلب تقرب الهی.
و شرح هر یک از این سه به طور کامل در این رساله در جای خود بیان خواهد شد و در قرآن و احادیث از تقوا ستایش شده و از متقیان زیاد سخن به میان آمده که نمی توان آنها را در این مجموعه ذکر نمود و هدف نهایی تقوا محبت خداوند تعالی است.
بلی من اوفی بعهده فان الله یحب المتقین(90)

باب سوم: درباره سیر و سلوک و طلب کمال و بیان حالات سالک که در بردارنده شش فصل است.