فهرست کتاب


آسانترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس (خلاصه ای از کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی)

خواجه نصیر الدین طوسی‏ باز نویس:سید محمد رضا غیاثی کرمانی

توبه نسبت به زمان گذشته

اما توبه نسبت به کار گذشته بر دو قسم است.
1- پشیمانی و تاسف فراوان بر گناهی که در گذشته از انسان صادر شده است که درباره آن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته اند:
الندم توبه(62)
2- جبران گناهانی که در گذشته واقع شده اند که این نیز بر سه نوع است.
اول: آنچه که انسان انجام داده و نسبت به ساحت قدس پروردگار نافرمانی محسوب گردیده است. (حق الله)
دوم: آنچه که انسان نسبت به خود انجام داده و خود را در معرض غضب الهی درآورده است. (حق النفس)
سوم: آنچه که انسان نسبت به دیگران انجام داده و به وسیله گفتار یا کردار خود موجب ضرر و زیان برای آنان گردیده است. (حق الناس)
و اما راه جبران گناهانی که در مورد دیگران انجام داده است اگر زبانی بوده بایستی از آنها عذرخواهی کند و یا جبران نماید یا به هر صورت رضایت آنها را به دست آورد. و اگر عملی بوده بایستی حق آنها را به خودشان در صورتی که زنده اند به خودشان و در صورتی که از دنیا رفته اند به وارثان آنها برگرداند و یا رضایت آنان را به دست آورد و کیفری را که معین شده تحمل بنماید.
و اگر کسی را کشته باشد باید رضایت اولیا او را فراهم کند، چرا که تحصیل رضایت مقتول محال است، و اگر این شرایط و سایر شرایط توبه را تحصیل کند امیدوار باشد که خداوند در آخرت او را مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد.
و اما جبران گناهانی که در حق خود انجام داده آن است که کیفر دنیوی یا دینی را که مقرر شده است تحمل نماید. (مثل حدود و کفارات).
و اما راه جبران گناهانی که در حق خداوند انجام داده آن است که تضرع و زاری و انابه به درگاهی الهی نموده و عبادت و ریاضت داشته باشد، البته به شرطی که حق الناس و حق النفس را ادا کرده و جبران نموده باشد.

توبه نسبت به زمان حال

توبه نسبت به زمان حال بر دو صورت است که بایست توبه کننده انجام بدهد.
1- گناهی را که در حال حاضر مرتکب می گردد، به قصد قربت ترک کند.
2- از تعدی و ستم به دیگران خودداری کرده و خسارات مظلومان و ستمدیدگان را جبران بنماید.

توبه نسبت به آینده

توبه نسبت به زمان آینده نیز به دو صورت تحقق می یابد.
1- تصمیم قطعی بر عدم تکرار گناه در آینده که حتی اگر او را بکشند یا به آتش بسوزانند، نه از روی اختیار و نه اجبار، دیگر راضی به ارتکاب آن گناه نگردد.
2- تصمیم بر آن که در آینده ثابت قدم در این راه باشد، حتی برای اینکه مبادا مرتکب گناه گردد نذری نموده و یا کفاره ای قرار دهد که اگر بار دیگر مرتکب آن گناه شد مجبور به تحمل و پرداخت آن گردد و تا وقتی که عزم را جزم نکرده و یا احتمال برگشت به آن گناه در اندیشه او وجود داشته باشد ثبات قدم حاصل نمی شود و باید به قصد قربت این کارها را انجام دهد تا مصداق کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گردد:
التائب من الذنب کمن لا ذنب له(63)
اینها که گفتیم همه در رابطه با توبه عام است که خداوند درباره آن فرمود است:
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم(64)
انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم(65)