فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

4. دهمین سوره مدنی، ممتحنه

... در رخداد قیامت خویشاوندان شما و فرزندانتان هیچ بکارتان نیایند. شما را از هم جدا می سازد و خدا نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.(57)

5. دوازدهمین سوره مدنی، زلزال

به نام خداوند بخشنده مهربان
آنگاه که زمین لرزانده شد لرزانده شدنش را و زمین بارهایش را بیرون ریخت و آدمی گفت: زمین را چه می شود؟ در آن زمان زمین اخبار خویش را گزارش کند چون پروردگارت به آن وحی کرده است. در آن زمان آدمیان پراکنده و جدا از یکدیگر بدر آیند تا اعمالشان به آنان نشان داده شود. در نتیجه کسی که بقدر ذره ای کار خیر انجام دهد آن را ببیند و هر کس بقدر ذره ای کار بد انجام دهد آن را ببیند.

6. شانزدهمین سوره مدنی، رحمان

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدای بخشنده، قرآن را تدریس کرده آموزش داد، آدمی را بیافرید، او را بیان آموخت. خورشید و ماه به حساب در گردش اند، و ستاره و درخت سجده می برند. و جهان برین(58) را (که عالم غیب و خزائن یا منابع جهان طبیعی باشد در نظام هستی، پیدایش و زندگی) منزلت والا بخشید، و واحد سنجش (از جمله پیامبر را که میزان و واحد سنجش آدمیان است) بنهاد که در سنجیدن و ارزیابی (از فرمان پروردگار یا قواعد شریعتش) تخلف نکنید. و سنجش و ارزیابی را با رعایت برابری و دادگری کنید و از واحد سنجش مکاهید (و کم به طرف ندهید). و جهان طبیعی(59) را برای آفریدگان بنهاد که در آن میوه هست و خرما بُن خوشه دار و دانه های کاهدار و رستنیهای خوشبو. بنابراین کدامین بخشش پروردگارتان را شما نامرئیان و آدمیان می گویید دروغ است؟ آدمی را از گل خشکی چون سفال آفرید، و نامرئیان را از شعله دود آلوده گونه آتش آفرید. پس کدامین بخشش پروردگارتان را شما نامرئیان و آدمیان می گویید دروغ است؟ پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب. پس کدامین بخشش پروردگارتان را شما می گویید دروغ است؟ دو دریا (ی شور و شیرین) را روان ساخت تا به هم رسند، میانشان منطقه واسطه ای است که از آن در نگذرند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ مروارید و مرجان از آن دو دریا بدر آید. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ و کشتی هایی دارد که بادبان در دریا افراشته چون کوه روان اند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ هر کسی در روی زمین باشد در حال فناست و هستی پروردگارت که صاحب جلال و اکرام است پایدار بماند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ هر کس در جهانهای برین و در جهان طبیعی است هستی و نعمت از او می طلبد، در هر رخدادی او ظهور ویژه آن را دارد. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ زود باشد که به حساب شما رسم ای دو نوع آدمی و نامرئی. کدامین بخشش پروردگارتان را شما می گویید دروغ است؟ ای گروه نامرئیان و آدمیان، اگر می توانید از مرزهای وجودیتان عبور کنید عبور نمایید، عبور نتوانید کرد مگر آن که امکان تکوینی آن به شما عطا شود. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در غیر این صورت ترکشهایی از آتش و مسی گداخته بر شما باریدن گیرد که دفع آن نتوانید. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ آنگاه که آسمان بشکافد تا سرخ گلی باشد چون جامه ارغوانی. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در آن رخداد از هیچ آدمی و هیچ نامرئی. درباره گناهانش نپرسند.(60) کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ تبهکاران را از سیمایشان بشناسند و پیشانی و پا بازخواست شود. بنابراین کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ این دوزخی است که تبهکاران می گویند آن دروغ است! در گردابش و در گرداب آب جوشانی چرخ می زنند. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت باشد. بنابراین کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ دو بهشتی که گونه گون نعمت دارند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در آن دو، دو چشمه روان است. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در آن دو، از هر میوه دو گونه وجود دارد. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ بر لایه هایی از هستی تکیه دارند که نخستین لایه اش (لایه بهشت طبیعی آن) دیبای ستبر است و میوه درختان آن دو بهشت در دسترس. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در آنها دختران باشرم چشم پاکی هستند که دست هیچ آدمی و هیچ پریی پیش از ایشان به آن نرسیده باشد. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ آن دختران پنداری یاقوت و مرجان اند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ مگر پاداش احسان جز احسان باشد؟ پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در لایه زیرین آن دو بهشت برین دو بهشت دیگر هست. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ دو بهشتی که زمردین باشد. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در اینها دو چشمه در حال فوران باشد. پس کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در اینها میوه ها هست و خرما بُنان و انار. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ در اینها خوبی و زیبایی به گونه دخترانی تبلور یافته است. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ دوشیزگان سیمگونی که در چادر عفاف ایمن مانده اند. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ دست هیچ انسانی پیش از ایشان به آنان نرسیده باشد و نه دست هیچ پریی. کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ بر بالشهای سبز و پشتیهای نادره زیبایی تکیه زده اند. بنابراین کدامین بخشش پروردگارتان را می گویید دروغ است؟ نام پروردگارت که دارای جلال و اکرام مطلق است فرخنده باشد.