فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

3. هفتمین سوره مدنی، احزاب

... آدمیان (کافران) از تو درباره زمان برپایی قیامت می پرسند. بگو: علم به آن را فقط خدا دارد. و چه دانی تو شاید هنگامش نزدیک باشد.(56)

4. دهمین سوره مدنی، ممتحنه

... در رخداد قیامت خویشاوندان شما و فرزندانتان هیچ بکارتان نیایند. شما را از هم جدا می سازد و خدا نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.(57)

5. دوازدهمین سوره مدنی، زلزال

به نام خداوند بخشنده مهربان
آنگاه که زمین لرزانده شد لرزانده شدنش را و زمین بارهایش را بیرون ریخت و آدمی گفت: زمین را چه می شود؟ در آن زمان زمین اخبار خویش را گزارش کند چون پروردگارت به آن وحی کرده است. در آن زمان آدمیان پراکنده و جدا از یکدیگر بدر آیند تا اعمالشان به آنان نشان داده شود. در نتیجه کسی که بقدر ذره ای کار خیر انجام دهد آن را ببیند و هر کس بقدر ذره ای کار بد انجام دهد آن را ببیند.