فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

2. دومین سوره مدنی، آل عمران

... بیگمان، کسانی که برای کسب چیز اندکی عهدی را که با خدا بسته اند (مانند بیعت با پیامبر خدا که بیعت با خدا هم بشمار می آید) و سوگندهایی را که خورده اند نقض کرده زیر پا می گذارند گروهی هستند که در زندگانی بازپسین نصیبی (از پاداش الهی) ندارند و در رخداد قیامت خدا نه کلامی با آنان دارد و نه نظر لطفی، و نه رشد معنوی (در زندگی دنیا) به آنان می دهد و عذابی دردناک هم دارند(52)... و کسانی که در مورد آنچه خدا از فضلش به آنان داده است دریغ می ورزند (و به مردم عطا نمی کنند) مپندارند که آن کار برایشان خیر است. در واقع آن برایشان شر است. در رخداد قیامت آنچه را که از دیگران دریغ می داشتند و عطا نمی کردند طوقی می شود به گردنشان. و آسمانها و زمین را خدا به میراث می برد (و همه مالداران می میرند) و خدا از آنچه انجام می دهید خبردار است. چنان که خدا گفته کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما توانگریم! آنچه را گفتند خواهیم نوشت (نوشتن تکوینی به این معنی که آن عمل را تبدیل به هستی پستی در وجود گوینده اش می سازیم هستیی که هیمه دوزخ برزخی او می گردد) و نیز این را که خبردهندگان از زندگانی بازپسین(53) را به ناحق می کشتند، و می گوییم عذاب آتش سوزان را بچشید. آن به سبب چیزهایی است که با تواناییتان ساختید و انجام دادید و خدا ستمگر قهاری نسبت به بندگانش نیست(54)... هر خودی مرگ را می چشد و یقیناً در رخداد قیامت سزای اعمالتان را بی هیچ کم و کاستی دریافت می دارید به این ترتیب که هر کس از آتش برکنار ماند و به بهشت در آورده شد براستی برنده شد و زندگی دنیا جز بهره بری فریبناک وهم آلودی نیست. البته شما بر سر اموالتان و جانتان درد و سختی کشیده در معرض آزمایش هستید و قطعاً از طرف کسانی که پیش از شما درس مکتوب وحیانی دریافت کردند و از طرف کسانی که شرک ورزیدند زخم زبان بسیار خواهید خورد و اگر مقاومت و تحمل کنید و پروا گیرید آن از اراده طلب ترین کارها باشد (علائق عالیه ای را می طلبد). و چون خدا از کسانی که درسهای مکتوب وحیانی دریافت کردند تعهد گرفت که آن را برای مردم بیان و تدریس کنید و آن را پنهان مدارید آنان آن را (به جای پیش رو نهادن و تدریس کردن) پس پشت خود نهادند و در ازای این کار بهایی اندک هم ستادند؛ و چه بد است آن چه در این معامله بدست آوردند. کسانی را که به کارهایی که از آنها سر زده دلخوش اند و دلشان می خواهد آنها را به خاطر کارهایی که نکرده اند بستانید مپندار که از عذاب رهیده باشند، آنها عذاب دردناکی دارند. و فرمانروایی جهانهای برین و جهان طبیعی از آن خداست. خدا بر هر چیزی تواناست. بیگمان در آفرینش آسمانها و زمین و آمد شد شب و روز البته درسهایی برای صاحبان خرد چند لایه است. آن کسان که خدا را در حال ایستادن و نشستن و بر پهلو یاد می کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند که پروردگار ما، این را به باطل نیافریدی. منزهی تو از این، پس ما را از عذاب آتش در امان دار. پروردگار ما، تو هر که را به آتش در آوری بیقین رسوایش کرده ای و ستمکاران را یاوری نباشد. پروردگار ما، شنیدیم که شخصی فرا می خواند، به ایمان آوردن فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان آورید. در نتیجه، ما ایمان آوردیم. پس از گناهانمان در گذر و لایه های هستی پست را از وجودمان بزدای، و ما را با صاحبان نیکی بیکران فراهم و جمع آور. پروردگار ما، همچنین آنچه را به ما بر زبان پیامبرانت وعده دادی محقق فرما و ما را در رخداد قیامت رسوا مگردان زیرا که تو وعده ات را به انجام رسانی. در نتیجه آن نیایش، پروردگارشان پاسخ داد که من کار هیچ عمل کننده ای از شما را از مرد یا زن - چون اعضای یک پیکرید - بی پاداش نگذارم. بنابراین کسانی که هجرت کردند و از دیارشان بیرون رانده شدند و در راه من آزار و زخم زبان دیدند و جنگیدند و کشته شدند من هستی پست از وجودشان بسترم و به بهشتهایی درآورمشان که از بسترش جویها روان است، پاداشی از حضرت خداست و خداست که حسن پاداش در اختیار دارد(55)...

3. هفتمین سوره مدنی، احزاب

... آدمیان (کافران) از تو درباره زمان برپایی قیامت می پرسند. بگو: علم به آن را فقط خدا دارد. و چه دانی تو شاید هنگامش نزدیک باشد.(56)

4. دهمین سوره مدنی، ممتحنه

... در رخداد قیامت خویشاوندان شما و فرزندانتان هیچ بکارتان نیایند. شما را از هم جدا می سازد و خدا نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.(57)