فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

30. سوره هشتاد و چهارم مکی که ماقبل آخر دوره مکی است، عنکبوت

... و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند: راه و رسم زندگی ما را پیش گیرید و ما هم عواقب اعمال شما را بر عهده می گیریم. حال آن که (در نظام هستی، پیدایش و زندگی) عواقب اعمال آنان بر هیچ کس دیگری غیر خودشان که عامل آن هستند بار نگردد، و گفته آنها دروغ و بی پایه (بی پایه ای در نظام هستی) است. و البته در رخداد قیامت (آن مدعیان قبول مسؤولیت) عواقب سوء اعمال خودشان را و عواقب دیگری (عواقب آثار اعمال و گفته ها از جمله همین گفته و ادعا بر سایر مردم و نسلهای پس از خود) را همراه با عواقب اعمالشان بر دوش خواهند کشید و قطعاً درباره آنچه از پیش خود (درباره نظام هستی، پیدایش و زندگی) می بافتند و اشاعه می دادند بازخواست خواهند شد.(48)

77. درسهای پروردگار درباره قیامت در دوره مدنی

1. نخستین سوره مدنی، بقره

... و آنگاه که از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که جز خدا را پرستش و اطاعت نکنید و به پدر و مادر احسان کنید و به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان، و به آدمیان سخن خوب بگویید و نماز را بپا دارید و زکات بپردازید، اما جز تعداد کمی از شما دیگران نقض تعهد کردند و روی از ادای آن برتافتید. و آن زمان که از شما تعهد گرفتیم که خون یکدیگر مریزید و خودی هایتان را تبعید مکنید و شما تعهد سپردید و بر این پیمان شاهد شدید. حال آن که اینک خودتان را می کشید و بخشی از جمعیت را تبعید می کنید و... کیفر کسی از شما که چنان کند جز ننگ و رسوایی در زندگی دنیا نیست و در رخداد قیامت به شدیدترین عذاب (شدیدتر از عذاب دوزخ برزخی) باز برده می شوند و خدا از آنچه انجام می دهید غافل نیست. این گروهند کسانی که زندگی دنیا را به بهای بر باد رفتن زندگانی بازپسین بدست آوردند. در نتیجه، عذابشان کاهش نیابد و نه آنان یاری شوند(49)... بیگمان کسانی که درسهای مکتوب خدا را پنهان می سازند و از دسترس مردم دور نگه می دارند تا مبلغ کمی به چنگ آورند در شکمشان جز با آتش تغذیه نمی کنند و در رخداد قیامت خدا مخاطبشان نمی سازد و (در این دنیا هم) رشد معنویشان نمی دهد و عذاب دردناکی دارند. این گروهند که درس مایه هدایت و موفقیت را فروختند تا گمراهی و ناکامی را بخرند و آمرزش را دادند تا عذاب را بستانند. چه تاب تحملی در شعله آتش دارند(50)... زندگی دنیا برای کسانی که کافر شدند بس زیبا و فریبا جلوه داده شده است و کسانی را که ایمان آوردند مسخره می کنند (که ارزش چند روزه عمر را نمی دانند!) حال آن که در رخداد قیامت کسانی که پرهیزگاری نموده اند فوق آنان (و دارای هستی برین و قرب خدا) هستند و خدا کسی را که مشیتش باشد روزی غیر کمّی می دهد.(51)