فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

5. بخش دوم سوره مزمل که سومین سوره بر حسب نزول است به لحاظ صدرش

... و در برابر آنچه می گویند مقاومت به خرج ده و از آنها دوری گزین دوری گزیدنی زیبا و زیبنده. و مرا با تکذیب کنندگان (درسهایم) که خداوندان ناز و آسایش اند واگذار و اندکی مهلتشان بده، زیرا که بندهای گران و آتش سوزان و خوراکی گلوگیر و عذابی دردناک در حضرت ماست در آن رخداد که زمین و کوهها بلرزد و کوهها ریگ روان شود. بیگمان، ما بسوی شما پیامبری که گواهی بر شما باشد فرستادیم چنان که بسوی فرعون پیامبری فرستادیم. بنابراین اگر کافر شوید چگونه خویشتن را از رخدادی ایمن توانید ساخت که کودکان را پیر می سازد؟ جهان برین (که خزائن غیب و سرچشمه همه اشیاء و رخدادهای جهان طبیعی و بخشی از جهان انسانی است) به آن رخداد در سرشته است، و وعده او شده(3) است. بیقین، اینها درس دادنی است تا هر کس خواست راه تقرب به پروردگارش را پیش گیرد.(4)

6. سوره بیست و سوم مکی، عبس

... پس هنگامی که آن رخداد پر هیاهوی گوشخراش فراروی باشد رخدادی که طی آن آدمی از برادرش بگریزد و از مادرش و پدرش و از همسرش و فرزندانش (یا طرفداران و پیروانش) هر یک از این آدمیان را در آن رخداد حالی و کاری باشد که او را سخت به خود مشغول می دارد. هستی هایی در آن رخداد روشن و تابان باشد خندان شادان. و هستی هایی در آن رخداد غبارآلوده گرد نشسته باشد دوده بستوهش آورده. آنان همان کافران بدکارند.(5)

7. سوره بیست و نهم مکی، قارعه

به نام خداوند بخشنده مهربان
آن رخدادی که در خانه همه را می کوبد. آن رخداد در کوبنده کدام است؟ و چه دانی تو که آن رخداد در کوبنده کدام است؟ آن رخداد که آدمیان مانند پروانه های پراکنده باشند و کوهها مانند پشم رنگین زده باشد. پس هر کس کارهای قابل سنجشش سنگین باشد او در زندگانی پسندیده خوشایندی است، و هر کس کارهای باارزشش سبک آید جایگاه و اصلش مغاک باشد. و چه دانی تو که آن چه باشد؟ آتشی بی اندازه داغ و سوزان باشد.