فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

4. سیزدهمین سوره مکی، عادیات

به نام خداوند بخشنده مهربان
سوگند به اسبان تیز تک نفس زننده ای که برق از سمشان می جهد و بامدادان به دشمن شبیخون زده بدین کار گرد از پی برانگیزند تا بنا گه خود را به اردوی خصم افکنند که این آدمی نسبت به پروردگارش ناسپاس باشد و خود بر این حق نشناسی گواه و از آن آگاه باشد و براستی او از عشق به مال سخت بخیل و فرو بسته دست است. مگر نمی داند هنگامی که آنچه در گورستان (یا عالم برزخ) باشد برشورد و آنچه در دلهاست فرا پیش آرند و بازنگرند قطعاً پروردگارشان در آن دم از کارشان کاملاً خبردار است؟!

5. بخش دوم سوره مزمل که سومین سوره بر حسب نزول است به لحاظ صدرش

... و در برابر آنچه می گویند مقاومت به خرج ده و از آنها دوری گزین دوری گزیدنی زیبا و زیبنده. و مرا با تکذیب کنندگان (درسهایم) که خداوندان ناز و آسایش اند واگذار و اندکی مهلتشان بده، زیرا که بندهای گران و آتش سوزان و خوراکی گلوگیر و عذابی دردناک در حضرت ماست در آن رخداد که زمین و کوهها بلرزد و کوهها ریگ روان شود. بیگمان، ما بسوی شما پیامبری که گواهی بر شما باشد فرستادیم چنان که بسوی فرعون پیامبری فرستادیم. بنابراین اگر کافر شوید چگونه خویشتن را از رخدادی ایمن توانید ساخت که کودکان را پیر می سازد؟ جهان برین (که خزائن غیب و سرچشمه همه اشیاء و رخدادهای جهان طبیعی و بخشی از جهان انسانی است) به آن رخداد در سرشته است، و وعده او شده(3) است. بیقین، اینها درس دادنی است تا هر کس خواست راه تقرب به پروردگارش را پیش گیرد.(4)

6. سوره بیست و سوم مکی، عبس

... پس هنگامی که آن رخداد پر هیاهوی گوشخراش فراروی باشد رخدادی که طی آن آدمی از برادرش بگریزد و از مادرش و پدرش و از همسرش و فرزندانش (یا طرفداران و پیروانش) هر یک از این آدمیان را در آن رخداد حالی و کاری باشد که او را سخت به خود مشغول می دارد. هستی هایی در آن رخداد روشن و تابان باشد خندان شادان. و هستی هایی در آن رخداد غبارآلوده گرد نشسته باشد دوده بستوهش آورده. آنان همان کافران بدکارند.(5)