فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

القاب دجال

اسم او برای ما روشن نیست و با لقب اعور و دجال معروف شده است و لقب دیگر او مسیح است . و جهت آن این است که :
الف - چشمش مسح شده است .
ب - زمین را مسح می کند ، آن را طی می کند مگر مکه و مدینه و بیت المقدس (260).

کنیه دجال

1 - ابو یوسف .
2 - امیر السلام یا اله کرست و این لقب را یهود به او داده است (261) .
3 - رئیس و این لقب را نصارا به او داده است (262) .
4 - دیکتاتور (263).
5 - حاکم برتر (264) .

اوصاف دجال

صفات دجال ، زشت و ناپسند است که حکایت از آلودگی و شرارت او می کند. در بعضی از روایات پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - چنین آمده است :
1 - چشم چپ او کور است (265) .
2 - چشم راست او کور است (266) .
3 - نابیناست و حدقه چشمش بیرون آمده است (267) .
و خلاصه آن که او اعور است ، یا راست و یا چپ آن نابیناست .
4 - او سفید است (268) که در او سرخی است .
5 - پیشانی پهن و گردن بلندی دارد (269) .
6 - دارای موی پیچیده (270) و فراوان است .