فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

علامات ظهور امام زمان (ع)

اخبار و روایات پیغمبر اسلام و ائمه اطهار - علیهم السلام - نسبت به علامات ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - اشاره و دلالت دارند و زمان و مکانی که آن حضرت در آنها ظهور می کند . در این روایات ، تحدید شده اند ، اما اخباری که از علامات ظهور آن حضرت سخن می گویند ، برخی از آنها حتمی است که حتماً رخ می دهند و برخی از آنها غیر حتمی است .

علامات حتمی

روایات و اخبار در این جهت متفقند که بعضی از علامات قبل از ظهور حضرت مهدی - علیه اسلام - حتماً تحقق می یابد و اینک نمونه آنها .

علامات ظلم و ستم

از علامات برجسته ظهور حضرت امام مهدی - علیه السلام - رواج و گسترش ظلم و ستم و از بین رفتن امنیت و آرامش است به طوری که ترس و وحشت و بلا و گرفتاری و فساد و شرارت جاهلیت بر جامعه انسانی حاکم می شود و مردم مرتباً جنگ اعصاب داشته و به سوی منکر و بدی ، از همدیگر سبقت بگیرند و بدی در نظر آنان خوب شود و از طرفی اسلام همانند اول امرش ، در بین مردم غریب بماند و دولتهای ستمکار بزرگ دنیا علیه اسلام مجهز شوند و ثروتهای مسلمین و منابع اقتصادی آنان را به غارت ببرند . و اینک برخی از روایات :
1 - ابو سعید خدری روایت می کند که پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : بعد از من فتنه ها بر می خیزد که فتنه احلاس یکی از آنهاست و در آن جنگ و گریز هست و بعد از آن هم فتنه ها می آید به طوری که هر زمان که گفته شود دیگر فتنه تمام شد ، همچنان ادامه پیدا می کند و این فتنه ها به کانون خانواده هر عرب و مسلمانی وارد می شود تا آنکه مردی از عترت من ظهور کند (246) .
این حدیث ، دلالت می کند که حوادث ناگوار و خونین ، همه بلاد اسلامی و غیر اسلامی را فرا می گیرد به طوری که همه زندگی اعراب و مسلمین را احاطه می نماید .
2 - ابو سعید خدری روایت می کند که پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : این شدت و خفقان همچنان بر شما ادامه پیدا می کند به طوری که زمین از جور و ستم پر می شود و احدی نتواند بگوید : خدا . سپس خداوند متعال مردی را از عترت من می فرستد و زمین را از عدل و داد پر می کند ، همچنانکه از ستم پر شده بود و زمین ، خیرات و برکات خود را بیرون می دهد و زندگی مسلمین آباد و با نشاط می گردد (247) .
3 - ابو سعید خدری از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود : در آخر الزمان ،
بر امت من بلایی شدید از شاه و حاکمشان نازل می شود که سخت تر از او شنیده نشده است و زمین بر آنان تنگ می گردد و پر از ظلم و ستم می شود و فرد با ایمان ، پناهگاهی ندارد که از ظلم به آنجا پناه ببرد ، در چنین زمانی ، خداوند متعال مردی را از عترت من می فرستد و زمین را از عدل و داد پر می کند و تمام ساکنین زمین و آسمان راضی می شوند و زمین برکات و خیراتش را بیرون می دهد و آسمان بارانش را می فرستد ... (248) .
4 - پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : بعد از من خلفا و بعد از خلفا ، امرا و بعد از امرا ، شاهان و بعد از پادشاهان ، جباره و طاغوتها هستند ، سپس مردی از اهل بیت من ظهور می کند و زمین را پر از عدل می کند ، همچنانکه از جور پر شده باشد (249) .
از این حدیث فهمیده می شود که حاکمان مسلمین بر چند گروه می باشند ؛ برخی خلفا و برخی ملوک و بعضی جبابره، زمین و شهرها را از ظلم و جور پر می کنند ، سپس خداوند منجی بزرگ مهدی آل محمد را می فرستد و آن طواغیت را در هم می کوبد و حکم خدا را در زمین اقامه می کند .
5 - عوف بن مالک از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود : چگونه هستید ای عوف ! هنگامی که امت به 73 فرقه تقسیم شود ، یکی از آنها در بهشت و بقیه در جهنم می باشند .
عوف با شتاب پرسید : چطور ؟
پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : ... زمانی که نادآنها بر منبرها بنشینند و زکات ، زیان و امانت ، غنیمت به حساب آید و تفقه در دین خدا برای غیر خدا باشد و مرد از زنش اطاعت نماید و عاق مادرش شود و پدر را از خود دور کند . و آخر این امت ، اول آن را لعنت کند و فاسق قبیله ، بر آنان آقایی کند و رهبر مردم ، رذلترین آنان باشد و مردی به جهت محفوظ ماندن از شرش احترام شود ، در چنین روزی مردم به شام و به سوی دمشق که بهترین شهرهای شام است ، پناه می برند و از دشمنان محفوظ می مانند .
گفته شد ای رسول خدا ! آیا شام فتح می شود ؟
فرمود : به سرعت (فتح می شود) سپس فتنه واقع می شود و پس از آن فتنه بدتر و ظلمانی تر و خلاصه فتنه واقع می شود تا اینکه مردی از اهل بیت من ظهور می کند که نامش مهدی - علیه السلام - می باشد (250)
6 - پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : مهدی این امت از ماست هنگامی که هرج و مرج و فتنه ها دنیا را احاطه کند و راهها قطع شود و مردم همدیگر را غارت نمایند و بزرگ بر کوچک رحم ننماید و کوچک به بزرگ احترام نکند ، در این زمان ، خداوند متعال مهدی ما را که نهمین فرزند حسین - علیه السلام - است می فرستد و سنگرهای ضلالت و دلهای غافل را فتح می کند و دین را برقرار می نماید ، همچنانکه آن را اقامه نمود و زمین را از عدل و داد پر می کند ، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد (251)
7 - از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت شده است که فرمود : مهدی - علیه السلام - وقتی ظاهر می شود که خوف و ترس و فتنه و بلا و طاعون و شمشیر و اختلاف و تشتت در دین و تغیر در حال مردم بر دنیا و جامعه حاکم باشد ، هر صبح و شام ، تمنای مرگ شود و همدیگر را بخورند و خلاصه آنکه یأس و ناامیدی بر آنان تسلط پیدا کرده باشد ، در چنین وقتی است که آن حضرت ظهور می کند و خوشا به حال کسی که امام مهدی را درک کند و از یاران او باشد و بدا به حال کسی که با او مخالفت نماید (252)
8 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - در میان گروهی از شیعیانش در مورد حضرت مهدی - علیه السلام - چنین فرموده است : قائم ما با ترس و رعب در دل دشمنان ، مورد یاری قرار می گیرد و زمین در اختیار او در می آید و گنجها برای او ظاهر می شوند و حاکمیت او به شرق و غرب می رسد و خدا دین او را غالب می گرداند گر چه مشرکان نپسندند و همه خرابیهای زمین را آباد می کند و زمین ، روییدنی خود را بیرون می دهد و مردم در زمان او غرق نعمت می شوند به طوری که هرگز مانند آن دیده نشده است .
شخصی در مجلس گفت : چه موقع قائم شما ظهور می کند ؟
امام در جواب او علامات ظهور را بیان کرد و فرمود : زمانی که مردان به زنان و زنان به مردان شبیه شوند و زمانی که زنها به زینها سوار شوند و مردم نمازها را بمیرانند و پیرو شهوتها شوند و ربا بخورند و خون مردم را سبک بشمارند و معامله ربوی کنند و آشکارا زنا کنند و ساختمانهای با ارتفاع بنا کنند و دروغ را حلال بدانند و رشوه بگیرند و تابع هوا شوند و دین را به دنیا بفروشند و با خویشان قطع کنند و حلم را ضعف و ستم را فخر بدانند و امیران فاسق و وزرا دروغگو و امینها خائن و یاران و معاونین ظالم و قارئان ، فاسق باشند و ستم آشکار شود و طلاق ، فراوان و گناهان علنی گردد و شهادت دروغ قبول شود و خمر ، خورده شود و مردان روی مردان سوار شوند و زنان به زنان بی نیاز شوند و فی و بیت المال را غنیمت بدانند و صدقه را زیان و خسارت حساب کنند و به جهت ترس از زبان ، شرورها از آنان خوف باشد و زمانی که سفیانی از شام و یمانی از یمن خروج کنند و پسری از آل محمد بین رکن و مقام به قتل برسد و صیحه کننده ای از آسمان ندا کند که حق با او و با پیروان اوست ، این زمان وقت ظهور قائم ماست و وقتی که ظهور کرد ، بر کعبه تکیه می زند و 313 نفر از پیروانش به دورش جمع می شوند ، پس اول سخنی که به زبان می آورد این آیه است : بقیة الله خیر لکم ان کنتم مومنین سپس می گوید : منم بقیة الله و خلیفة الله و حجت او بر شما . اینجاست که هر مسلمانی به این کیفیت به آن حضرت سلام می دهد : السلام علیک یا بقیة الله فی الأرض و وقتی که ده هزار مرد در پیشگاه او جمع شوند ، نه یهود باقی می ماند و نه نصرانی و نه هر کسی که غیر خدا را می پرستد ، بلکه همه به او ایمان می آورند و آن حضرت را تصدیق می کنند و یک ملت - که همان ملت اسلام باشد - درست می شود و هر معبودی که در گوشه و کنار زمین باشد - معبودی غیر از خدا - آتشی از آسمان می آید و او را به آتش می کشد (253) .