فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

4 - ورد بن زید

این شاعر همانند کمیت از مخلصین و دوستداران امامان اهل بیت - علیهم السلام - می باشد و خدمت حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - رسید و سروده اش را در رابطه با آن حضرت قرائت کرد . و نیز در آخر قصیده که از حضرت امام منتظر - علیه السلام - سخن گفته بود ، برای آن حضرت خواند . و اشعارش چنین است :
متی الولید ب (سامراء) اذا بنیت - یبدو کمثل شهاب اللیل طلاع
حتی اذا قذفت ارض العراق به - الی الحجاز أناخوه بجعجاع ....
از این اشعار فهمیده می شود که این شاعر ، اخبار حضرت مهدی - علیه السلام - را قبل از آنکه تولد یابد از امامان معصوم - علیهم السلام - شنیده است و گفته ائمه اطهار همان گفته رسول خدا و امتداد علم جدشان می باشد . د راین اشعار ، صفاتی را برای امام منتظر - علیه السلام - بیان می کند که بعد از ولادت ، همه آن صفات در آن مولود معصوم، جمع بود .

5 - مصعب بن وهب

مصعب بن وهب نوسجانی ، معاصر حضرت امام رضا - علیه السلام - بوده ، اشعاری سروده که در آنها ایمان خودش را به دوازده امام - علیهم السلام - و از جمله امام زمان - علیه السلام - پیش از آنکه تولد یابد ، ابراز می دارد ، او می گوید :
فأن سألنی ما الذی انا دائن - به فالذی أبدیه مثل الذی أخفی ....
این اشعار ، از ایمان مصعب به خدای متعال و رسالت پیغمبر اسلام که افضل پیامبران است و دوازده امام - علیهم السلام - که خلفا و اوصیای پیغمبرند ، حکایت می کند .

6 - محمد بن اسماعیل صیمری

این شخصیت از مردان خوب و از برجستگان شیعه است که خدمت حضرت امام حسن عسگری - علیه السلام - بعد از وفات امام هادی - علیه السلام - می رسید و قصیده ای می سراید که در آن از امام مهدی - علیه السلام - هم سخن گفته است :
عشر نجوم افلت فی فلکها - و یطلع الله لنا امثالها ...