فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

3 - مهدی سنگالی

مردی در سال 1828 میلادی در سنگال ظهور کرد و ادعا نمود که مهدی منتظر است ! و پرچم انقلاب را به دست گرفت و با حکومت وقت ، جنگید ولی شکست خورد و به قتل رسید (135).

4 - مهدی سوسی

در شهر سوس - که یکی از شهرهای مغرب عربی است - مردی ظهور کرد و ادعا نمود که امام منتظر است و جمعیت زیادی از او تبعیت کردند، ولی با ترور به قتل رسید و از بین رفت (136).

5 - مهدی سومالی

شخصی به نام محمد فرزند عبدالله سومالی، در سال 1899 میلادی ادعا کرد که امام منتظر می باشد. او نفوذ فراوانی در قبیله خود اوجادین داشت و با انگلیسیها ، ایتالیایی ها و غیره ، حدود بیست سال جنگید و در سال 1920 فوت کرد (137)
اینان بعضی از کسانی بودند که ادعای مهدویت کردند و همینجا بحث ما در این زمینه پایان می یابد .