فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

چهار: فرازهایی از شیوه امامان در مورد بهداشت و درمان

در اینجا برای اینکه با شیوه زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) در رابطه با بهداشت و درمان آشنا شویم، به ذکر چند نمونه می پردازیم:

فراز نخست:

پیامبر (ص) هر شب سه بار مسواک می کرد: یک بار قبل از خواب، و یک بار بعد از بیدار شدن از خواب، و یک بار در آستانه بیرون رفتن برای نماز صبح، و اذا استاک استاک عرضا : دندانهایش را به طور عرضی نه طولی، مسواک می کرد . (355)

فراز دوم:

حضرت رضا (ع) کیسه چرمی داشت و در میان آن پنج عدد چوب مسواک بود، بر روی هر یک از آن نام یکی از نمازهای پنجگانه نوشته شده بود، که در آستانه هر نماز، با همان مسواکی که نام آن نماز در آن نوشته شده بود، مسواک می کرد . (356)