فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

آداب استخاره:

1 - اخلاص و حضور قلب
2 - بعد از دو رکعت نماز استخاره، و رو به قبله
3 - استخاره باید در امور مباح باشد، نه مکروه و حرام، مثلا اگر کسی استخاره کند سیگار بکشم یا نه، چنین استخاره ای ( در مورد چیز مکروه ) بی مورد است . و همچنین در حرام.
4 - هنگام استخاره با کسی صحبت نکند تا پیوندش با خدا، به طور صحیح برقرار شود .
5 - اطمینان به استخاره - هرگاه انسان برای موضوعی استخاره کرد، و خوب آمد، و او بر این اساس آن موضوع را انجام داد، و در ظاهر دید بسیار بد شد، بدبین به استخاره نشود، زیرا گاهی مصلحت و خیر در همین است، مثلا استخاره کرده به سفر برود، خوب آمده، به سفر رفته، و در راه بر اثر تصادف پایش شکسته، چنین کسی نباید به استخاره بدبین شود، زیرا ممکن است خطر مهمتری در کمین او بوده و با این خطر کوچکتر، رفع شده است، ما که از پشت پرده ها خبر نداریم، از این رو ظاهر بین نباشیم، بلکه عمق نگر باشیم .

استخاره وکالت بردار نیست

علامه مجلسی (ره) می گوید: سید بن طاووس (ره) گفته است: من حدیث صریحی ندیده ام، که کسی برای دیگران استخاره کند، بنابراین روایات بسیاری که در مورد پاداش قضای حوائج برادران دینی آمده، باید از این باب، شخصی برای دیگری استخاره کند، و گرنه اصل آن است که هر کسی برای خودش استخاره نماید .
علامه مجلسی (ره) در بیان این مطلب می گوید: اولی و احوط آن است که هر کسی برای خودش استخاره کند، زیرا ما هیچ حدیثی نداریم که شخصی به وکالت از دیگری، استخاره نماید، و اگر وکالت در استخاره جایز و یا بهتر بود، شایسته و سزاوار بود که اصحاب از امامان (ع) تقاضای استخاره نمایند، و اگر چنین چیزی می بود، نقل می شد و دست کم یک روایت در این امر به ما می رسید .
بعلاوه آن کس که مضطر و حاجتمند است، ( اگر خودش استخاره کند) نزدیکتر به اجابت است، و دعای او به اخلاص در نیت نزدیکتر می باشد مگر همان را بگوئیم که سید بن طاووس (ره) فرموده، که استخاره از دیگری به عنوان وکالت نباشد، بلکه به عنوان قضاء حاجت مؤمن باشد، چرا که عمومات روایات قضاء حاجت مؤمن، شامل این مورد نیز خواهد شد.(195)

اصل دهم: اصول اخلاقی و شیوه های رفتاری امامان (ع)

اشاره:
یکی از اصول مشترک و بسیار مهم زندگی امامان (ع) حالات عرفانی و معنوی و اصول اخلاقی، و شیوه های رفتاری آن بزرگمردان است که هم نقش به سزایی در پیشروی اسلام و جذب انسانها و طرد بیگانگان داشت، و هم خط اسلام ناب را نشان می داد ، و هم درسهای سازنده و بالنده و گنجینه پر بار معرفت و اخلاق برای همه انسانها در طول تاریخ بوده و هست .
ما در این بخش به تجزیه و تحلیل نمونه هایی از شیوه های رفتاری امامان (ع) می پردازیم، و درسهای بزرگی که در این راستا وجود دارد، در معرض تماشای شما قرار می دهیم، با این امید که با توجه به این نمونه ها، با اصول و طرز زندگی معنوی و اخلاقی امامان (ع) آشنا گردیم .
برای آنک با بصیرت بیشتر، به اصول اخلاقی امامان (ع) پی ببریم لازم است در آغاز به چهار مطلب توجه عمیق گردد: