فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

چهار نوع استخاره، یا مشهورترین انواع استخاره

اما استخاره های دیگر، که از آنها برای رفع سرگردانی و تحیر استفاده می شود، دارای انواع و اقسام است که از مجموع روایات و گفتار علماء، بدست می آید که مشهورترین آنها، چهار نوع زیر است:

1 - استخاره با قلب

امام جواد (ع) در مورد یکی از شیعیان که در مورد فروش زمینی که داشت، سؤال کرده بود، در ضمن نامه ای نوشت:
صد بار بگو: استخیر الله خیرة فی عافیة : طلب خیر از خداوند می کنم، بهترین خیری که در عافیت باشد در بین این ذکر، با کسی صحبت نکن، پس از پایان صد بار، هر چه به قلبت القاء شد، همان را انجام بده . (185)
آنگاه فرمود: سزاوار است که استخاره تو بعد از دو رکعت نماز باشد، و بعد از نماز با هیچ کس صحبت نکن و صد بار ذکر فوق را بگو، هر چه به قلبت شیرین آمد، همان را انجام بده.
و در روایت دیگر آمده، پیامبر (ص) به انس بن مالک فرمود:
اذا هممت بامر فاستخر ربک فیه سبع مرات، ثم انظر الی الذی یسبق الی قلبک، فان الخیرة فیه
: هنگامی که به کاری تصمیم گرفتی، از درگاه پروردگارت، هفت بار طلب خیر کن، سپس توجه به قلبت کن آنچه را که به قلبت پیشی گرفته، خیر در همان است، همان را انجام بده . (186)

2 - استخاره با قرآن

روایت شده: یسع بن عبدالله قمی به امام صادق (ع) عرض کرد: گاهی می خواهم کاری انجام دهم، ولی متحیر هستم که آیا انجام دهم یا نه؟
امام صادق (ع) به او فرمود: هنگام نماز - زیرا در این وقت، شیطان از هر وقت دیگر، از انسان دورتر است - قرآن را بگشا، اول چیزی (از آیه ای که در آغاز صفحه دست راست است ) می بینی، به آن عمل کن . (187)
علامه مجلسی (ره) در کتاب مفاتیح الغیب می فرماید: آیه اول صفحه سمت راست، اگر آیه رحمت و یا امر به خیر باشد، به آن عمل کن، و اگر آیه غضب و عقوبت و یا نهی از کار زشت باشد، به آن عمل نکن، و اگر دو پهلو باشد، میانه است . (188)
آداب استخاره با قرآن، از رسول خدا (ص) نقل شده فرمود: سه بار سوره توحید را بخوان، سپس سه بار صلوات بر محمد و آلش بفرست، سپس بگو:
اللهم تفألت بکتابک، و توکلت علیک، فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک
یعنی: خدایا به کتاب تو نفأل می زنم، و بر تو توکل می کنم، و از کتابت آنچه را که در نهان غیب تو، پوشیده شده به من بنمایان .
سپس قرآن را بگشا، و از سطر اول، صفحه سمت راست، مقصود خود را بدست بیاور . (189)
در روایت فوق آمده: ثم افتح الجامع یعنی سپس قرآن جامع را که همه قرآن در آن هست، نه قرآنی که شصت پاره و یا بعضی از سوره های آن بر اثر پارگی حذف شده است .