فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

نتیجه و جمع بندی

از مطالب مذکور، چنین نتیجه می گیرم که: از گفتار و شیوه امامان (ع) به روشنی فهمیده می شود که بخشی از خواب دیدنها، خواب دیدن راست است، و منبع کشف و شناخت می باشد و دارای تعبیر است، و تعبیر آن، گاهی سریع رخ می دهد، و گاهی سالها بعد آشکار می شود، و نباید برای تعبیر خواب، نزد هر کسی رفت، و آنانکه خواب خود را نزد هر کسی بیان می کنند، کار ناصحیح انجام می دهند، و اگر احیانا چنین کردند، باید پاسخ آنها را به گونه ای (مثلا خیر است انشاء الله ) داد که موجب پریشانی و اضطراب نگردد.
نیز دریافتیم که دیدن پیامبر (ص) و امامان (ع) در عالم خواب، نشانه راست بودن خواب است، و نباید آن را نادیده بگیریم، و به طور خلاصه؛ خواب بر سه گونه است: رحمانی پیام دار، عادی پیام دار، و شیطانی پوچ و بی پیام، البته در این راستا سخن بسیار است، ما در این مقام به همین مقدار کفایت می کنیم .

اصل نهم: حقیقت استخاره، و شیوه آن در زندگی امامان (ع)

اشاره:
یکی از اموری که در اسلام، در جایگاه رفیعی قرار دارد، استخاره است (171) که در شیوه زندگی امامان (ع)، یکی از برنامه های حتمی آنها بوده، و به آن خو گرفته بودند، برای روشن شدن موضوع باید امور زیر بررسی شود:
1 - حقیقت استخاره چیست؟ و انواع آن کدام است؟
2 - چرا امامان (ع) استخاره می کردند؟ (فلسفه استخاره )
3 - آداب استخاره کدام است؟
4 - استخاره را چه کسی باید انجام دهد؟ آیا استخاره، وکالت بردار است؟ و مسائل دیگری که در ضمن بحثهای آینده روشن خواهد شد .

دو مرحله ، قبل از استخاره

باید توجه داشت که قبل از استخاره، باید، از دو موضوع استفاده کرد، و دو مرحله را پشت سر گذاشت که اگر در آن دو مرحله، نتیجه نگرفتیم، نوبت به مرحله استخاره می رسد:
مرحله اول: بهره مندی از عقل و اندیشه
در اسلام، قبل از انجام هر کاری، روی فکر و شناخت و مسائل کارشناسی، و تشخیص سود و ضرر آن کار، تکیه شده است، و در آیات و روایات اسلامی سفارش زیاد شده که قبل از انجام کار، درباره آن کار و نتائجش، از فکر و عقل خود استفاده کنید، و در مورد سود و زیان آن کار، بیندیشید.
در اینجا نظر شما را به دو روایت جالب، جلب می نمایم:
1 - امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:
اصل السلامة من الزلل، الفکر قبل الفعل
: اساس سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن قبل از انجام کار است . (172)
نیز فرمود:
فکر المرء مرآة تریه حسن عمله من قبحه
: اندیشیدن انسان، آئینه ای ست که نیک و زشت کارش را به او نشان می دهد . (173)
مرحله دوم: بهره مندی از مشورت
پس از فکر، باید در هر کار مهمی، با افراد آگاه و پاک و با تجربه، مشورت کردت در قرآن یک سوره به نام سوره شوری است، یعنی سوره مشورت کردن، در آیه 38 این سوره، خداوند در وصف مؤمنان متوکل می فرماید:
و امرهم شوری بینهم : کارهای آنها بر اساس مشورت در بینشان انجام می گیرد
امام علی (ع) می فرماید:
لا ظهیر کالمشاورة، و الاستشارة عین الهدایة
: هیچ پشتیبان و تکیه گاهی همچون مشورت نیست، و مشورت عین هدایت است . (174)
بنابراین مشورت، پشتوانه استواری است، زیرا مشورت باعث می شود که کارها کارشناسی شود و از تجربیات دیگران استفاده گردد، و پخته شود، و بی گدار به آب زدن که حرکت بدون مشورت است، غالبا موجب غرق شدن است، ولی مشورت موجب هدایت و رشد خواهد بود از این رو امام علی (ع) فرمود:
ما شقی عبد قط بمشورة، و لا سعد باستغناء رأی
: هیچکس هرگز با مشورت، بدبخت نگشته، و با استبداد رأی خوشبخت نشده است (175)
پس از این دو مرحله، اگر نتوانست تصمیم بگیرد، نوبت به استخاره می رسد