فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

3 - بیماری ها: و تب شدید و پریشان حالی نیز در دیدن خوابهای آشفته، اثر دارد .

4 - آلودگی به گناهان بزرگ: یکی از عوامل دیدن خوابهای آشتفه است، چرا که موجب وحشت و دلهره شده، و در عالم خواب، به صورت خوابهای پریشان و آشفته در می آید، مثلا:

یزید، پس از شهادت امام حسین( ع)، خوابهای آشفته می دید، وقتی بیدار می شد، با ناراحتی شدید می گفت:
مالی و للحسین : مرا با حسین (ع) چه کار؟!
حجاج بن یوسف، جنایتکار بزرگ تاریخ، وقتی که سعید بن جبیر (مفسر بزرگ شیعه ) را کشت، همواره خوابهای وحشتناک می دید، وقتی بیدار می شد، می گفت:
مالی و لسعید بن جبیر : مرا به سعید بن جبیر چه کار؟

5 - ادا نکردن حقوق واجب: شخصی خواب آشفته و وحشتناک دید،ماجرای خود را توسط یکی از دوستانش به امام صادق (ع) خبر داد، امام صادق (ع) فرمود:

اذهب فقل: انک لا تؤدی الزکاة
: برو به او بگو تو زکات اموالت را ادا نکرده ای .
او رفت و سخن امام صادق (ع) را به سمع آن شخص رسانید، آن شخص گفت: سوگند به خدا، من زکات اموالم را پرداخته ام .
امام صادق (ع) پس از اطلاع، فرمود:
ان کنت تؤدیها، لا تؤدیها الی اهلها : اگر زکات اموالت را داده ای به صاحبانش نداده ای . (137)