فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

2 - پر خوابی؛ امام حسن عسکری (ع) فرمود:

من اکثر المنام رأی الاحلام
: کسی که زیاد بخوابد، خوابهای آشفته ببیند. (135)
سلمان می گوید: شخصی به محضر رسول خدا (ص) آمد و گفت: شب گذشته خواب آشفته ای دیده ام .
پیامبر (ص) فرمود: مگر چه غذایی خورده بودی؟
او عرض کرد: خرما خوردم، ولی زیاد خوردم .
پیامبر (ص) فرمود: خوابت بی پایه است و تعبیر ندارد . (136)
همچنین غذا از نظر کیفیت، مانند غذاهای سرد برای افراد سرد مزاج موجب خوابهای آشفته خواهد شد .

3 - بیماری ها: و تب شدید و پریشان حالی نیز در دیدن خوابهای آشفته، اثر دارد .

4 - آلودگی به گناهان بزرگ: یکی از عوامل دیدن خوابهای آشتفه است، چرا که موجب وحشت و دلهره شده، و در عالم خواب، به صورت خوابهای پریشان و آشفته در می آید، مثلا:

یزید، پس از شهادت امام حسین( ع)، خوابهای آشفته می دید، وقتی بیدار می شد، با ناراحتی شدید می گفت:
مالی و للحسین : مرا با حسین (ع) چه کار؟!
حجاج بن یوسف، جنایتکار بزرگ تاریخ، وقتی که سعید بن جبیر (مفسر بزرگ شیعه ) را کشت، همواره خوابهای وحشتناک می دید، وقتی بیدار می شد، می گفت:
مالی و لسعید بن جبیر : مرا به سعید بن جبیر چه کار؟