فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

1 - پر خوری؛ امام علی (ع) فرمود:

المستقل النائم تکذ احلامه : کسی که با شکم سنگین بخوابد، خواب بی اساس می بیند. . (133)
علامه مجلسی (ره) می گوید: مردی نزد پدرم (ملا محمد تقی مجلسی ) آمد، در حالی که وحشت زده و بی تاب به نظر می رسید، گفت: دیشب در خواب دیدم شیر سفیدی که در گردنش مار سیاه بود با هم به من حمله کردند و می خواستند مرا بکشند.
پدرم به او گفت: گویا غذای کشک همراه رب انار خورده ای .
او گفت: آری همین غذا را خورده ام .
پدرم گفت: عیب ندارد (خوابت بی پایه است ) و آن دو غذای زیانبخش، چنان صورتی (شیر سفید و مار سیاه ) را به نظرت آورده است . (134)

2 - پر خوابی؛ امام حسن عسکری (ع) فرمود:

من اکثر المنام رأی الاحلام
: کسی که زیاد بخوابد، خوابهای آشفته ببیند. (135)
سلمان می گوید: شخصی به محضر رسول خدا (ص) آمد و گفت: شب گذشته خواب آشفته ای دیده ام .
پیامبر (ص) فرمود: مگر چه غذایی خورده بودی؟
او عرض کرد: خرما خوردم، ولی زیاد خوردم .
پیامبر (ص) فرمود: خوابت بی پایه است و تعبیر ندارد . (136)
همچنین غذا از نظر کیفیت، مانند غذاهای سرد برای افراد سرد مزاج موجب خوابهای آشفته خواهد شد .

3 - بیماری ها: و تب شدید و پریشان حالی نیز در دیدن خوابهای آشفته، اثر دارد .