فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام رضا (ع)

حضرت امام رضا (ع) یک فرزند داشت، که همان امام جواد (ع) بود. (29)

فرزندان امام جواد (ع)

امام جواد (ع) دارای چهار فرزند پسر و دختر بود که عبارتند از:
1 - امام هادی (ع) 2 - موسی 3 - فاطمه 4 - امامه (30)

فرزندان امام هادی (ع)

امام هادی (ع) پنج فرزند داشت که عبارتند از:
1 - امام حسن عسکری (ع) 2 - حسین 3 - محمد 4 - جعفر (کذاب ) 5 - عایشه . (31)