فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام کاظم (ع)

امام کاظم (ع) دارای 37 فرزند از همسران مختلف بود که عبارتند از:
1 - امام رضا (ع) 2 - ابراهیم 3 - عباس 4- قاسم 5 - اسماعیل 6 - جعفر 7 - هارون 8 - حسن 9 - احمد 10 - محمد 11 - حمزه 12 - عبدالله 13 - اسحاق 14 - عبیدالله 15 - زید 16 - حسین 17 - حسن 18 - فضل 19 - سلیمان 20 - فاطمه کبری 21 - فاطمه صغری 22 - رقیه 23 - حکیمه 24 -ام ابیها 25 - رقیه صغری 26 -ام جعفر 27 - لابه 28 - زینب 29 - خدیجه 30 - علیه 31 - آمنه 32 - حسنه 33 - بریهه 34 - عایشه 35 -ام سلمه 36 - میمونه 37 - ام کلثوم . (28)

فرزندان امام رضا (ع)

حضرت امام رضا (ع) یک فرزند داشت، که همان امام جواد (ع) بود. (29)

فرزندان امام جواد (ع)

امام جواد (ع) دارای چهار فرزند پسر و دختر بود که عبارتند از:
1 - امام هادی (ع) 2 - موسی 3 - فاطمه 4 - امامه (30)