فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام حسین (ع)

امام حسین (ع) دارای شش فرزند از همسران مختلف بود که عبارتند از:
1- علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام ) 2- علی بن الحسین (علی اکبر علیه السلام ) 3 - جعفر بن حسین 4 - عبدالله 5 - سکینه 6 - فاطمه (24)

فرزندان امام سجاد (ع)

امام سجاد (ع) دارای پانزده فرزند از همسران مختلف بود، که عبارتند از:
1 - امام محمد باقر (ع) 2 - عبدالله 3 - حسن 4 - حسین 5 - زید 6 - عمر 7 - حسین اصغر 8 - عبد الرحمن 9 - سلیمان 10 - علی 11 -خدیجه 12 - محمد اصغر 13 - فاطمه 14 - علیه 15 -ام کلثوم (25)

فرزندان امام باقر (ع)

امام باقر (ع) دارای هفت فرزند بود که عبارتند از:
1- امام صادق علیه السلام 2 - عبدالله 3- ابراهیم 4- عبیدالله 5 - علی 6 - زینب 7 -ام سلمه .(26)