فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام حسن (ع)

امام حسن (ع) دارای پانزده فرزند از همسران مختلف بود که عبارتند از:
1 - زید 2 - ام الحسن 3- ام الحسین 4 - حسن مثنی 5 - عمر 6 - قاسم 7 - عبدالله 8 - عبدالرحمن 9 - حسین اثرم 10 - طلحه 11 - فاطمه 12 -ام عبدالله 13 - فاطمه 14 -ام سلمه 15 - رقیه .(23)

فرزندان امام حسین (ع)

امام حسین (ع) دارای شش فرزند از همسران مختلف بود که عبارتند از:
1- علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام ) 2- علی بن الحسین (علی اکبر علیه السلام ) 3 - جعفر بن حسین 4 - عبدالله 5 - سکینه 6 - فاطمه (24)

فرزندان امام سجاد (ع)

امام سجاد (ع) دارای پانزده فرزند از همسران مختلف بود، که عبارتند از:
1 - امام محمد باقر (ع) 2 - عبدالله 3 - حسن 4 - حسین 5 - زید 6 - عمر 7 - حسین اصغر 8 - عبد الرحمن 9 - سلیمان 10 - علی 11 -خدیجه 12 - محمد اصغر 13 - فاطمه 14 - علیه 15 -ام کلثوم (25)