فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

آمار فرزندان امامان شیعه (ع)

فرزندان امیرمؤمنان علی (ع)

حضرت علی (ع) از همسران مختلف دارای 27 فرزند بود که عبارتند از:
1 - امام حسن (ع) 2 - امام حسین (ع) 3 - زینب کبری (س) 4 - زینب صغری (ام کلثوم ) 5 - محمد حنفیه 6 - عمر 7 - رقیه 8 - عباس 9 - جعفر 10- عثمان 11 - عبدالله 12 - محمد اصغر 13 - عبیدالله 14 - یحیی 15 -ام الحسن 16 - رمله 17 - نفیسه 18 - زینب صغری 19 - رقیه صغری 20 -ام هانی 21 - ام الکرام 22 - جمانه 23 - امامه 24 -ام سلمه 25 - میمونه 26 - خدیجه 27 - فاطمه .(22)

فرزندان امام حسن (ع)

امام حسن (ع) دارای پانزده فرزند از همسران مختلف بود که عبارتند از:
1 - زید 2 - ام الحسن 3- ام الحسین 4 - حسن مثنی 5 - عمر 6 - قاسم 7 - عبدالله 8 - عبدالرحمن 9 - حسین اثرم 10 - طلحه 11 - فاطمه 12 -ام عبدالله 13 - فاطمه 14 -ام سلمه 15 - رقیه .(23)