فهرست کتاب


شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق جلد سوم

محمد تقی فلسفی‏

پاداش حُسن اداره امور

عن النبی صلی علیه وآله: من ولی شیئاً من امور امّتی فحسنت سریرته لهم رزقه اللَّه تعالی الهیبة فی قلوبهم و من بسط کفه لهم بالمعروف رزق المحبة منهم و من کفّ عن اموالهم وفّر اللَّه عزوجل ماله ومن اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنة مصاحباً ومن کثر عفوه مدّ فی عمره ومن عم عدله نصر علی عدوّه.(257)
رسول اکرم(ص) فرموده: کسی که ولایت و تصدّی چیزی از امور امّت مرا عهده دار شود و ضمرش نسبت به مردم پاک و منزّه باشد، خداوند هیبتی از او در قلوب مردم قرار می دهد و اگر دست خود را در کارهای خوب نسبت به مردم بگشاید، محبوب جامعه می شود و اگر به مال مردم دست نگشاید، خداوند مالش را زیاد می کند و اگر حق مظلوم را از ظالم بگیرد، در بهشت مصاحب من خواهد بود. اگر عفو و گذشتش بسیار باشد، عمرش طولانی می شود و اگر عدلش گسترده و عمومی باشد، بر دشمنش پیروز می گردد.

اسلام و حُسن ولایت

خلاصه، حُسن ولایت و خوب انجام دادن کارهایی که مسلمان به عهده می گیرد، از تعالیم مهمّ اسلامی است و جمله دوّم دعای امام سجّاد(ع) موضوع بحث امروز، ناظر به همین مطلب است:
وسمنی حسن الولایة.
بارالها! کاری را که در طلبش می روم و عده دار آن می شوم، موفقم بدار که به خوبی انجام دهم.
اگر کسی سؤال کند این چه کاری است که امام معصوم با اراده و اختیار خود در طلب آن می رود و تصدّیش را به عهده می گیرد و از خداوند درخواست می نماید که آن را به خوبی انجام دهد، شاید بتوان گفت: جمله سوم دعای مورد بحث امروز، پاسخ به این پرسش است:
وهب لی صدق الهدایة.
بار الها! مرا از موهبت راهنمایی صادقانه مردم بهره مند فرما.

موهبت هدایت صادقانه

هدایت و راهنمایی مردم، عالی ترین خواسته رسول اکرم (ص) و ائمّه معصومین علیهم السلام بود که در طلبش می رفتند و با علاقه مندی تصدّی آن را به عهده می گرفتند و در راه نیل به آن مجاهده و کوشش بسیار می کردند و همواره از پیشگاه باری تعالی حُسن انجامش را درخواست داشتند. دو کلمه در جمله سوم دعای امام (ع) آمده: یکی صدق است و آن دیگر هدایت.
الصدق بالکسر هو اخبار عن المخبر به علی ما هو به مع العلم بانه کذلک.(258)
صدق عبارت است از خبر دادن به چیزی است بر وفق آنطور که هست با علم گوینده به مطابقت سخنش با واقع.